Masarykův onkologický ústav realizuje projekt z Evropských fondů

Téměř 70milionovou dotaci získal Masarykův onkologický ústav (MOÚ) na modernizaci, obnovu a rozšíření kapacit a funkcí zdravotnických zařízení, které využívá Klinika radiační onkologie na plánování radioterapie, simulaci ozařovacích technik, klinickou nebo in-vivo dozimetrii. Projekt také výrazně zvýší kvalitu zařízení využívaných u radioterapie onkologicky nemocných.

Získané prostředky umožnily, aby 26. června letošního roku započala implementace, obměna a modernizace technologického zázemí. Díky tomu už během srpna začne provoz vylepšeného plánovacího a verifikačního systému radioterapie. Od něj si klinika slibuje zvýšení kvality radiační léčby onkologicky nemocných a zlepšení opatření pro bezpečnost pacientů a ošetřujícího personálu při zacházení s technologiemi využívajícími ionizující záření k léčbě.

V průběhu následujících týdnů bude díky evropské dotaci nakoupeno a na MOÚ instalováno následující vybavení:

  • Radioterapeutický simulátor pro ověřování radioterapeutických plánů pro ozařování (instalován bude nový software a funkce, modernizován bude vyšetřovací stůl a rameno přístroje, dodány nové monitory, laserové zaměřovače nebo detektory obrazu).
  • Verifikační systém, který slouží k datovému propojení lineárních urychlovačů, brachyterapeutického přístroje, radioterapeutického simulátoru, stanic plánovacího systému a stanic obsluhy verifikačního systému (obměněn bude především software, zvýšena bude kapacita pracovních stanic a dojde k propojení systému se servery a společnou sítí).
  • Plánovací systém, který je na klinice určen pro vytváření ozařovacích plánů s fotonovými a elektronovými svazky na lineárních urychlovačích, plánování pro stereotaktickou radioterapii a vytváření verifikačních plánů (bude nakoupena nová pracovní a konturovací stanice, obměněn software a propojen s verifikačním systémem).
  • Klinická dozimetrie, která je nástrojem zejména pro ověřování ozařovacích přístrojů dle českých norem a českých a mezinárodních doporučení (systém bude rozšířen o nová pole detektorů).
  • In-vivo dozimetrie, používána k ověřování ozařovacích plánů během ozařování (obměněn bude řídicí software).
  • Dozimetrie pro zajištění radiační ochrany, která slouží pro monitorování osobních radiačních dávek pracovníků na Klinice radiační onkologie MOÚ (dodání elektronických dozimetrů, elektronické čtečky s registrací vstupu do kontrolovaných pásem apod.).

Realizace celého projektu s názvem „Obměna systému pro simulaci, plánování a verifikaci pro radioterapii včetně dozimetrické podpory“ začala 1. dubna 2009 po schválení dotace ve výši 69 493 000 Kč s DPH. Dotace byla získána v První výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Na celkové částce dotace se z 85 % podílí Evropská unie (Evropský fond pro regionální rozvoj), zbylá část výdajů je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky. V první fázi realizace projektu byl vybírán dodavatel požadovaného zdravotnického zařízení a řešeny smluvní podmínky. Ve druhé polovině června začala technická implementace systémů; provoz bude zahájen v srpnu 2009.

Modernizace zařízení na Klinice radiační onkologie zvýší nejen kvalitu léčby, ale napomůže také k včasnému zahájení léčby zářením u pacientů se zhoubnými chorobami. V ČR se kontinuálně zvyšuje počet nově zachycených případů onkologických onemocnění. V letech 1995 – 2005 vzrostl o 22,8 %, což znamená, že v roce 2005 bylo nově diagnostikováno onkologické onemocnění u cca 55 000 lidí, tedy o cca 10 000 nově nemocných více než v roce 1995. Mezi nejčastější diagnózy v roce 2005, podle Národního onkologického registru patřil kolorektální karcinom, zhoubný nádor průdušnice a plic, karcinom prsu u žen a nádory prostaty u mužů. Podobně roste také počet výkonů Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Za posledních 5 let dokonce o více než 70 %.

O Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Masarykův onkologický ústav v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jediný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovníci se také zaměřují na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre- i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně ambulancemi projde 180 000 lidí a je tu hospitalizováno 7 000 pacientů.

Bylo to první zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, kterému se podařilo získat akreditaci od nezávislé Spojené akreditační komise ČR, a to na nejdelší možnou dobu – tří let. V květnu roku 2004 se tak završilo několikaleté úsilí všech pracovníků MOÚ, kteří museli mnohdy změnit vžité léčebné postupy a přizpůsobit je nejnovějším trendům medicíny a individuální potřebě každého pacienta. Tuto akreditaci se podařilo obhájit – opět na dobu 3 let – v dubnu 2007. V současné době se ústav připravuje na mezinárodní akreditaci JCI.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.