Pochybnosti o správném postupu léčby

Jak lze postupovat při pochybnostech zda  provedený způsob léčby (například lomenina pravé ruky a ramene) byl lege artis.

de o častý dotaz, jaké má pacient možnosti nechat prošetřit provedený způsob léčby v případě, že má subjektivní přesvědčení, že tento způsob léčby nebyl proveden řádně, tedy lege artis.

Předně lze doporučit, aby si každý, kdo má byť subjektivní pochybnost o způsobu poskytnuté lékařské péči, vyžádal poskytnutí veškeré své zdravotní dokumentace a s ní se obrátil nejprve na osobu znalou dané problematiky (jiného odborného lékaře, event. znalce), aby získal z dalšího, a pokud možno nezávislého, zdroje potřebné informace o svých obtížích, provedené léčbě a aktuálním stavu. Pokud takto získané informace podpoří jeho přesvědčení, že péče, která mu vyla poskytnuta, nebyla poskytnuta řádně, je možné se obrátit se žádostí o prověření léčebného postupu jednak na vedení zdravotnického zařízení, v němž mu byla poskytnuta, jednak (zejména pokud by vyřízení takové stížnosti nebylo uspokojivé) na zřizovatele takového zdravotnického zařízení, registrujícímu orgánu státní správy, České lékařské komoře, či zdravotní pojišťovně.

 Jakékoli stížnost by neměla být anonymní a měla by obsahovat veškeré informace potřebné pro řádné posouzení věci.

Obecně lze doporučit v komplikovanějších případech vyhledat i odbornou právní pomoc, aby tazatel získal i potřebné informace o svých nárocích a o konkrétních způsobech jejich uplatnění.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.