Cena adiktologie 2012 pro výzkumníka léčebného konopí

Cenu adiktologie 2012 za významný přínos oboru převzal 22. 11. 2012 doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr. h. c. Cena Kiron za nejvýznamnější adiktologický počin náleží P-centru Olomouc za adaptaci a realizaci projektu „Dokážu to“, který se zabývá řešením problematiky českých uživatelů pervitinu. Cenu převzala ji ředitelka a psychoterapeutka PhDr., Mgr. Dagmar Krutilová.

yto ceny jsou každoročně udělovány osobnostem a organizacím, které se významně podílely na rozvoji adiktologie Ceny udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Na Cenu adiktologie, která se každoročně uděluje již od 2006, jsou nominovány osobnosti na návrh institucí z oboru a jednotlivců. Z navržených kandidátů je pak Radou Ceny adiktologie, která je složena ze zástupců oboru adiktologie z akademické obce, z oblasti koordinace drogové politiky a ze systému péče o uživatele drog, zvolen laureát.

K letošní volbě říká prof. PhDr. Michal Miovský, PhD, přednosta Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK: „Jsem velmi potěšen letošním laureátem ceny, neboť docent Lumír Hanuš si toto ocenění opravdu zaslouží. Jeho úctyhodné úspěchy ve světové vědě jsou tou nejlepší reklamou pro Českou republiku a náš obor. Současně docent Lumír Hanuš reprezentuje tu více biologickou, exaktní část našeho oboru a je dobrým příkladem pro reflexi jeho celkové šíře a záběru. “

Ocenění 2012

Cena adiktologie: Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. (nar. 1947) vystudoval analytickou chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na konci sedmdesátých let se začal v USA věnovat výzkumu konopí. V roce 1990 přijal pozvání z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kde působí dodnes. Je mezinárodně uznávaný analytický chemik v oboru farmaceutické chemie českého původu, který dodnes pracuje na nejprestižnějším světovém vědeckém pracovišti zkoumajícím konopí. Je členem mezinárodní společnosti pro výzkum cannabinoidů. Jeho práce jsou už více než 4000krát citovány ve světových vědeckých publikacích.

Světově uznávanou je zejména práce „Isolation and structure of brain constituent that binds cannabinoid receptor“, popisující průlomový objev fungování kanabinoidního receptoru v mozku. Principem úspěšného bádání byla identifikace a izolace přirozené látky v mozkové tkáni, která se váže na kanabinoidní receptory. Po dlouhé intenzivní práci se podařilo najít chemickou sloučeninu, která byla nazvána anandamid podle sanskrtového slova ananda (vnitřní štěstí) a byl ověřen její psychotropní účinek. Chemicky se jedná o arachidonyletanolamid (derivát kyseliny arachidonové), který má klíčovou roli v mnoha přirozených funkcích organismu. Dr. Hanuš pokračuje v Jeruzalémě na výzkumu dalších dvou látek izolovaných z mozku, z nichž jedna je podstatně aktivnější než anandamid. Existují zcela reálné předpoklady, že doc. Hanuš se svými spolupracovníky dokončí výzkum slibující další světovou prioritu, která navíc nalezne praktické využití v medicíně.

 

Cena Kiron: P-centrum Olomouc

Ocenění si P-centrum zasloužilo realizací úspěšného projektu s názvem „Dokážu to?“, který byl realizován v letech 2009-2012. Výsledkem tohoto projektu je metodika převedená z anglického materiálu pro kokain a crack (autor: Aidan Gray), která je významně inovovaná na české prostředí a pervitin.

Tento projekt významně přispěl ke spolupráci adiktologických služeb na regionální úrovni a navázal a prohloubil britsko-českou spolupráci v oblasti léčby a doléčování.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.