Kvalitní vzdělávání za školné dostupné pro každého

Mateřská škola a základní škola Sluníčko-Montessori nabízí ucelený přístup ke vzdělávání dětem od 1,5 roku do 5. třídy základní školy. Součástí je mateřské centrum, jesličky, mateřská škola a 1.stupeň ZŠ. Výchovu a vzdělávání zabezpečují vysokoškolsky, pedagogicky vzdělaní učitelé, kteří absolvovali roční studium Montessori pedagogiky.

Pouhý kurz Montessori bez odborného pedagogického vzdělání je nedostačující. Velký důraz je kladen na samotnou osobnost pedagoga, který je empatický, tvůrčí, trpělivý a dále se vzdělává i v jiných pedagogických oblastech.

Škola pracuje dle alternativního vzdělávacího systému Montessori pedagogiky, který však nevnímá dogmaticky, ale do své filozofie školy začleňuje také prvky intuitivní a prožitkové pedagogiky, intenzivní výuku angličtiny, dále nabízí různé kroužky, výlety, školy v přírodě.

Proč právě Montessori pedagogika?

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.

slunicko06

Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci. V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonice. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.

Montessori školy s kvalitními pedagogy patří na celém světě mezi nejvyhledávanější a nejprestižnější vzdělávací instituce.

Co je pro nás důležité?

 • Udělat chybu není nic špatného – zázračné montessori pomůcky ukáží dítěti chybu hned a není proto třeba hodnocení dospělého, přirozeným způsobem rozvíjí schopnosti dítěte a podporují k dalšímu učení
 • Osobnost učitele a respektující přístup – rádce, průvodce pozorovatel, přítel s respektem k individuálním potřebám a znalostí vývojových etap dítěte, podle kterých vede vyučovací proces
 • Svoboda a připravené prostředí – neznamená, že si může dítě dělat co chce, ale uvědomuje si důsledky svého jednání a rozhodování. Má možnost volit si činnost a pracuje svým tempem v připraveném prostředí. Pracovní místo a pomůcky jsou uspořádány tak, aby se děti mohly učit samostatně bez dopomoci. Pomůcky umožňují si vše osahat a rozvíjí všechny smysly. Dítě se nejlépe učí to, co ho právě zajímá.

Pro děti z Montessori škol učení neznamená přijímání izolovaných poznatků, ale jejich propojování do širších souvislostí. Dokáží lépe samostatně vyhledávat informace, nabyté vědomosti dokáží aktivně použít v životě. Takové děti jsou vyrovnané, zdravě sebevědomé, s životními cíly a úspěšné.

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele“

Maria Montessori

Škola nabízí:

Mateřské centrum – seznamuje rodiče s dětmi od 1,5 roku s Montessori programem, jehož součástí jsou i výtvarné, hudební a pohybové aktivity a připravuje děti na nástup do MŠ. Tyto kurzy umožňují dětem lépe zvládnout přechod z domácího prostředí do MŠ. V Dětském centru Sluníčko je umožněn každému dítěti harmonický rozvoj jeho osobnosti. Rodičům jsou poskytovány potřebné informace o vzdělávací metodě Montessori, neboť možnost vytvářet základ zdravé osobnosti spočívá ve vzdělání nás dospělých.

slunicko02

Miniškolička, jesličky – určeno pro děti od 1,5 do 2,5 let. Ve skupince je 3 – 6 dětí. Malý počet dětí ve skupince umožňuje individuální přístup, organizace dne je uzpůsobena potřebám dětí. Pedagogové úzce spolupracují s rodiči a společně připravují dítě na nástup do mateřské školy.

slunicko03

Mateřská škola – MŠ v Brně Vinohradech, Lesné a Králově Poli staví na respektujícím přístupu k dítěti, vychovává zdravě sebevědomé, samostatné děti s touhou po poznávání a učení se. Krásné estetické prostředí, které děti vyzývá k aktivnímu učení.

Co v mateřské škole najdete?

 • Podpora rozvoje dítěte, jeho samostatnosti, přirozené touhy dítěte objevovat a učit se
 • Práce v projektech, prožitkové učení, environmentální vzdělávání – jsme součástí přírody
 • Respektující přístup pedagogů rozvíjející individualitu dítěte
 • Velká odbornost kvalifikovaných a zkušených pedagogů se schopností empatie
 • Nabídka kulturní a sportovních programů, školy v přírodě, velká nabídka kroužků
 • Spolupráce s rodinou, rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve škole, společně vytváří program školy. Společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé programy mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou.
 • Příprava dětí na nástup do základní školy
 • Školné již od 2.990,- Kč/ měs.slunicko04

 

Základní škola – nadstandartní je nízký počet žáků ve třídě, maximálně do 15ti žáků. Tento nízký počet umožňuje individuální práci s žáky. Prostřednictvím týdenních a měsíčních plánů učitel může koncipovat učivo tak, aby bylo respektováno individuální tempo žáků. Ve výuce se respektuje individualita žáka, různorodá míra talentu a pracovního tempa v jednotlivých oblastech vzdělávání. Učení bez stresu takto umožňuje lepší vývoj dětí a podněcuje tvůrčí aktivity.

Vzdělávací koncepce Montessori pedagogiky umožňuje uplatňovat současné moderní trendy v oblasti vyučování – skupinovou práci, projektové vyučování, globální výchovu, problémově orientované vyučování, metody kritického myšlení.

Výuka anglického jazyka probíhá již od první třídy.

Našim cílem je připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka má také zájem o další vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti.

Škola také nabízí psychologické a speciálně pedagogické poradenství s možností terapie EEG biofeedback.

slunicko05
Škola každoročně nabízí pobyty dětí na škole v přírodě. Děti a žáci mají možnost pravidelně, několikrát ročně pobývat v přírodě, objevovat a zkoumat, a tak si také budovat vztah s přírodou.Vychází z toho, že raný věk dětí (cca 0–6 let) je obdobím velmi důležitým pro jejich všestranný rozvoj (zdravotní, osobnostní, motorický) a kontakt s přírodou má v tomto období nezastupitelnou a velmi přirozenou roli. Žáci základní školy mají možnost získat praktické zkušenosti z teoretické výuky přímo ve spojení s přírodou.

Škola aktivně spolupracuje s rodiči, pořádá řadu akcí pro rodiče s dětmi a současně také nabízí velké množství volnočasových aktivit.

Výuka angličtiny v mateřské škole Sluníčko – Montessori

Mateřská škola již více než 10 let provozuje třídu s výukou anglického jazyka. V předškolním věku prochází dítě sensitivním obdobím pro osvojování cizího jazyka, a proto je velmi důležité zvolit si kvalitní školu, která dá dítěti v tomto období vše, co potřebuje a navíc jej připraví na další jazykové vzdělávání v životě. Koncept třídy je postaven na zábavné a přirozené formě seznamování dětí s cizím jazykem, odbourávání bariér a strachu z mluveného projevu a komunikace, která je pro budoucí aktivní znalost a využitelnost jazyka to nejzásadnější. Děti si přirozeně osvojují cizí jazyk jako součást běžného života, opadá zde tak velmi častý strach z komunikace jak známe dobře my dospělí. Cílem předškolního vzdělávání není naučit dítě plynule hovořit anglicky, ale získat pozitivní vztah k tomuto jazyku, který mu umožní snadné další učení.

Děti jsou během dne neustále s anglickým jazykem v kontaktu. Je součástí tématického programu, her, hudebních a pohybových bloků, ale především také každodenní běžné komunikace v souladu s Montessori vzdělávacím programem. Komunikace probíhá v obou jazycích, do denních činností je angličtina začleněna také prostřednictvím pohybových her spojených s vizualizací, dramatizací, písničkami, básničkami. Při výuce jsou také využívány interaktivní materiály.

Děti se učí od úplného začátku nejdříve pozorováním, posloucháním a vnímáním s prvotním porozuměním. Záhy začnou děti na tyto pokyny reagovat, odpovídat a vzniká prostor pro další rozvoj. Úroveň komunikace je individuální a samozřejmě se odvíjí od úrovně znalosti dětí, aby mohlo každé dítě zažít své malé osobní vítězství v podobě porozumění a schopnosti odpovědět, bez ohledu na věk.

Děti díky tomu mají postaveny dobré základy pro pozdější práci s jazykem, na rozdíl od minulých generací, znechucených a demotivovaných biflováním slovíček a gramatiky.

Spolupráce

Škola spolupracuje se Společností Montessori Praha, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Občanským sdružením Sluníčko dětem, Kindergarten Schmetterling ve Vídni a další.

Škola také nabízí psychologické a speciálně pedagogické poradenství s možností terapie EEG biofeedback.

MS_Slunicko-logo_PR

Více informací naleznete na:

www.slunicko-montessori.cz

Tel.: 603 376 657

facebook

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.