Někteří zaměstnavatelé mají v novele o pracovnělékařských prohlídkách zmatky a postupují nesprávně

Očekávaná novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, nabyla 1. ledna 2023 účinnosti, čímž se změnily povinnosti zaměstnavatelů v provádění periodických pracovnělékařských prohlídek u nerizikových profesí 1. a 2. kategorie. Od prvního dne letošního roku jsou tedy tyto prohlídky pro dané kategorie pouze dobrovolné (v případě, že si to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžádá). Tato změna však na mnoha pracovištích, stejně jako u zaměstnanců mnoha firem, vyvolala přinejmenším značné nejasnosti. Objevují se i případy, kdy v rámci mylné interpretace se zaměstnavatelé domnívají, že mohou zrušit vstupní prohlídky.

Klíčových změn novely je několik. Patří mezi ně například zkrácení seznamu rizik ohrožení zdraví, který neobsahuje například práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné, či tzv. „řidiče referentských vozidel“. Pojem „režim práce“ se přejmenoval na „režim pracovní doby“, a další.

Naopak zůstala zachována povinnost zaměstnavatelů mít klasifikované jednotlivé profese a provádět takzvané dohledy pracovišť. Výhodou v celé situaci je mít smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb. Navíc v případě, že jejich zaměstnanci spadají do rizikových kategorií, mají firmy zákonnou povinnost mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Existují společnosti, které dokážou zajistit vstupní i periodické prohlídky po celém území České republiky, což vede ke zjednodušení administrativy a zvýšení komfortu pro zaměstnance i zaměstnavatele.

„To usnadní často problematickou domluvu se zaměstnanci, kteří například nedodají zprávu ze vstupní prohlídky od svého praktického lékaře. Mnozí zaměstnavatelé aktuálně zvažují zachování periodických prohlídek i pro skupiny zaměstnanců, kterým byly zrušeny, a to jako benefit péče o zdraví.“ uvádí Mgr. Adam Zaydlar, ředitel Polikliniky IPP.

Pozor na možný mylný výklad

Aktuální změna však vyvolala v určitých případech zmatky a nedorozumění. Někteří zaměstnavatelé se dokonce mylně domnívají, že došlo ke zrušení všech prohlídek. Tak tomu samozřejmě není. „První měsíc tohoto roku se v našem případě nesl ve znamení častého vysvětlovaní a upřesňování toho, co novela přinesla. Vzhledem k množství často nepřesných informací, které proběhly médii, a to i ze strany Ministerstva zdravotnictví, si část zaměstnavatelů myslí, že v oblasti PLS nemají již žádné povinnosti, případně že došlo ke zrušení i vstupních prohlídek. Proto vše uvádíme na pravou míru, zejména klademe důraz na povinnost provádění vstupních prohlídek u všech kategorií.“ říká Mgr. Petra Prášilová, Vedoucí obchodu a dohledů pracovišť úseku PLS Polikliniky IPP a pokračuje: „Na co klienti slyší, je právě správa všech zaměstnanců na jednom místě pro všechny pobočky v rámci ČR, dále poskytnutí našich formulářů jako je žádost o prohlídku a posudek, které by jinak museli připravovat sami, poradenství v oblasti PLS a školení první pomoci.”

I když se jedná z pohledu legislativy o nerizikové profese, zaměstnavatele často přesvědčí k provádění prohlídek nebo auditů pracovišť fakt, že administrativní pracovníci mohou být například vystaveni nepříznivým podmínkám pracovního prostředí v důsledku nevhodné ergonomie pracovního místa, špatného osvětlení, či mikroklimatických podmínek; tyto faktory pracovního prostředí dohledoví pracovníci kontrolují a v záznamu z dohledu na základě zjištěných skutečností vydávají zaměstnavateli doporučení. Při dohledu pracoviště se dále kontroluje vybavení a rozmístění lékárniček včetně předání doporučení jejich obsahu a edukačních materiálů.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.