Porušení práv pacienta: Otázka a odpověď III.

Jak se u soudu zjišťuje, zda k pochybení došlo, musí všechny důkazy dodat žalobce, nebo si potřebné skutečnosti soud zjistí sám?

V právních sporech zpravidla platí, že žalobce, tedy ten, který se domáhá nějakého plnění, je povinen tvrdit a prokázat, že pro přiznání tohoto plnění existuje právní důvod. Přestože soudy i další instituce mají obecně za úkol zjišťovat skutkový stav a vhodně na něj aplikovat právo, povinnost tvrzení a důkazní břemeno nese především žalobce sám. Ve sporech mezi pacientem a zdravotnickým zařízením je zpravidla třeba, aby pacient prokázal, že některý ze zdravotníků jednal protiprávně, že pacientovi vznikla určitá škoda na zdraví, a že tato škoda je následkem protiprávního jednání zdravotníka.

Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalující musí prokázat, (nestačí jen tvrdit), že žalovaný jednal protiprávně. Před zahájením sporu by se tedy pacient měl ujistit, že má k dispozici, nebo bude schopen opatřit, potřebné důkazy. Může jít o důkazy listinné, například zdravotnickou dokumentaci, včetně výsledků vyšetření, (ne)souhlasů se zákroky a záznamů o provedení zákroků či o podání léčiv. Pokud se pacientovi podaří získat kopie těchto materiálů, může ještě před vyvoláním sporu kontaktovat jiného lékaře, kterému důvěřuje, a předložit mu získanou dokumentaci pro posouzení, zda z ní průkazně vyplývá, že došlo k léčebnému pochybení či jinému protiprávnímu postupu. Využít je možno i jiné důkazní prostředky, například výslechy svědků (lékařů či sester, kteří o pacienta pečovali, spolupacientů, rodinných příslušníků atd.), znalecké posudky a další expertní vyjádření ke zdravotnímu stavu poškozeného a průběhu jeho léčby, doklady o výši průměrného příjmu z minulých let pro prokázání ušlého zisku a podobně.

V medicínskoprávních sporech mimořádně záleží na důkazech. Přestože to může znít cynicky, lze s určitou nadsázkou říci, že před soudem je pravdou to, co se podaří prokázat. K neprokázaným tvrzením poškozeného obvykle nebude při rozhodnutí přihlédnuto.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.