Porušení práv pacienta: Otázka a odpověď II.

Chci si na lékaře stěžovat a také zažalovat nemocnici o náhradu škody. Jak by měla moje žaloba či stížnost vypadat a co by měla obsahovat?

Ať už bude adresátem podané stížnosti či žaloby soud, , lékařská komora, policie nebo třeba mediátor–zprostředkovatel mimosoudní dohody, je důležité, aby stěžovatel náležitě popsal všechny rozhodné skutečnosti, pokud možno stručně a výstižně. Pro adresáta stížnosti je velmi obtížné udělat si o případu správný obrázek a zvolit vhodný postup směřující ke spravedlivému vyřešení, pokud obdrží nesouvislý mnohastránkový popis různých trápení stěžovatele za posledních několik desetiletí, ze kterého však nevyplývá, na koho a proč si vlastně dotyčný stěžuje.

U formalizovaných právních úkonů, jako je například občanskoprávní žaloba, zákon sám stanoví, co musí takové písemné podání obsahovat. § 79 Občanského soudního řádu stanoví, že musí být z podání zřejmé, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Návrh žaloby musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (žalobce i žalovaného), vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Žalobce je povinen k návrhu žaloby připojit listinné důkazy, jichž se dovolává.

Obdobně je vhodné postupovat i ostatních případech, například píše-li stěžovatel  řediteli zdravotnického zařízení, České lékařské komoře, zdravotní pojišťovně, či pokud sděluje informace o plánovaném právním sporu svému advokátovi.

U složitějších případů, například došlo-li ke škodě následkem opakovaných pochybení v delším období (například nekvalitní ošetřovatelskou péčí) či pokud se na způsobení škody podílelo více zdravotnických zařízení, může pomoci, zpracuje-li stěžovatel určitý přehled skutkového stavu, například formou časové osy.

Důležité je mít na paměti zásadu, že pro shledání jakékoliv odpovědnosti je zpravidla zapotřebí prokázat přinejmenším tři skutečnosti: že odpovědná osoba jednala protiprávně, že poškozená osoba utrpěla konkrétní újmu na svých právech, a že tato škoda vznikla právě následkem jednání odpovědné osoby. Je-li stížnost či jiné podání stručné, úplné a srozumitelné, značně se zvyšuje šance, že rozhodující orgán takovému podání vyhoví, nebo se jím alespoň bude zabývat ochotně a bez větších průtahů.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.