Pracovní úraz – kdo je na vině

Měl jsem pracovní úraz, šlo o zlomeninu levého krčku. Šetření proběhlo, když jsem byl v nemocnici. Tam se mnou také – po operaci – sepsali zprávu, kterou jsem si ovšem nemohl ani přečíst.  K nahlédnutí jsem ji nedostal dosud, prý je určena pouze pro podnikové účely. Je to pravda? Je vůbec možné, abych nedostal (ani k přečtení) kopii zprávy? Sdělili mi pouze to, že viníkem jsem já. Údajně proto, že jsem si nezabezpečil žebřík, ze kterého jsem spadl. Byl to žebřík firemní, hliníkový a nebyla na něm protiskluzová guma. Prý mi strhnou nějaká procenta. Můžou to udělat? A můžu se já sám nějakým způsobem bránit?

V první řadě se zaměřím na otázku nahlédnutí do vaší lékařské zprávy, která s vámi byla v nemocnici sepsána. V nejobecnější rovině se k této problematice vztahuje Úmluva o lidských právech a biomedicíně, která je součástí českého právního řádu. Na základě čl. 10 této Úmluvy je každý oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. S tímto právem úzce souvisí právo pacienta na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. Vedle toho má pacient právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do výše uvedených dokumentů a pořídit si jejich výpis, opis či kopii. Tato práva jsou specifikována v zákoně o péči o zdraví lidu a konkretizují výše citované ustanovení Úmluvy. Na základě uvedeného vám jako pacientovi tedy právo k nahlédnutí do lékařské zprávy náleží a argument nemocnice říkající, že je určena pouze pro podnikové účely, tu rozhodně není na místě.

Druhá část vašeho dotazu se vztahuje na případné spoluzavinění vás jako poškozeného při pracovním úrazu tím, že jste žebřík dostatečně nezabezpečil. V první řadě bych v této souvislosti upozornil na ustanovení platného Zákoníku práce o předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dále je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Kromě toho je zaměstnavatel povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku a zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění. Pokud tedy na žebříku, který jste používal k výkonu práce, nebyla umístěna protiskluzová guma, přičemž vzhledem k povaze činností, které vykonáváte, je obvyklé a potřebné, aby byly takto žebříky vybaveny, je možno tvrdit, že povinnosti zaměstnavatele dostatečně naplněny nebyly. Na druhé straně jste však i vy jako zaměstnanec povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Posouzení otázky spoluzavinění tedy bude záviset zejména na okolnostech, za kterých k úrazu došlo, co je běžným pracovním postupem, jak má být žebřík standardně zabezpečen a zda jste se od těchto postupů při práci nějak odchýlil.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.