Právo na zdravotní dokumentaci zemřelého

Můj zemřelý manžel byl pojištěncem VZP. Když zemřel, žádala jsem VZP o zaslání výpisu manžela – kolik stály léky apod. Měla jsem určité podezření, že ne vždy dostal léky, které údajně dostat měl. VZP odpověděla záporně, že mi nemůže tento výpis zaslat, že si o něj musí pojištěnec žádat osobně. Zkrátka mi nevyhověli a tak se mohu jen domnívat, zda mu byli aplikovány léky, o kterých byla v nemocnici řeč.

Odpověď na toto není jednoznačná – jde o stejnou situaci, ve které byli pozůstalí žádající zdravotnická zařízení o zdravotnickou dokumentaci před rokem 2007, kdy nabyla účinnosti změna zákona, která pozůstalým toto právo jednoznačně přiznává. Obdobné právo pozůstalého po pojištěnci, uplatnitelné vůči zdravotní pojišťovně, však v zákoně uvedeno doslovně není. Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění uvádí v § 43 odst. 2, že na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a
doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období, popřípadě tyto údaje za počet měsíců, po které byl pojištěnec v průběhu posledních 12 měsíců u této zdravotní pojišťovny pojištěn.
Stejný zákon dále uvádí v § 11 odst. 1 písm. f), že pojištěnec má právo podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním. Jak jsem ale již uvedl, tato práva se vztahují čistě na pojištěnce, nikoliv na osoby blízké pojištěnce, který zemřel. Zdravotní
pojišťovna se tedy patrně oprávněně domnívá, že nemůže tyto informaci pozůstalým poskytnout pro absenci zákonné opory pro takový postup. Výjimkou by mohla být snad situace, pokud by se tazatelka domnívala, že došlo k nějakému zásahu do osobnostních práv zemřelého. Dle § 11 Občanského zákoníku platí, že fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména
života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jde-li o zemřelého, § 15 uvádí, že po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům. Z dotazu však
nevyplývá, že by tazatelka měla podezření na zásah do osobnostních práv zemřelého (například poškození jeho zdraví a tělesné integrity nesprávnou léčbou), domnívám se, že jí jde spíše o problém majetkového rázu.
Tazatelce bych vzhledem k výše uvedenému doporučil postupovat tak, že si vyžádá kopie zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém od zdravotnického zařízení, které o něj pečovalo, na to má již dnes právo dle zákona 20/1966 Sb. Pokud z této dokumentace zjistí nějaké nesrovnalosti týkající se předepsaných či fakticky užívaných léků, může na ně upozornit zdravotní
pojišťovnu. 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.