Jak se zachovat při pracovním úrazu?

Otázky kolem úrazů v zaměstnání podrobně upravuje naše legislativa. Že je užitečné se v ní alespoň zevrubně orientovat, chápe každý z nás. Aneb jak známo, čert nikdy nespí. Při nástupu do zaměstnání se sice povinně na toto téma absolvují školení – tzv. BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), nicméně určitě neuškodí, zopakujeme-li si základní pravidla, jak se za situace, že jsme se stali pacientem následkem pracovního úrazu, zachovat. Pan Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři nám uvedenou problematiku, naše práva, ale i povinnosti, blíže upřesnil.

Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz, pokud mu to jeho stav dovolí. „Stejně tak má povinnost nahlásit pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování příčin pracovního úrazu. Dále se zaměstnanec musí na pokyn svého nadřízeného podrobit testu na alkohol nebo jiné návykové látky.“

Je-li důsledkem pracovního úrazu poškození zdraví zaměstnance, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s léčením a věcné škody. „V případě, že je důsledkem pracovního úrazu smrt zaměstnance, musí zaměstnavatel poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na výživu pozůstalých a věcné škody.“

Pokud zaměstnanec není po pracovním úrazu schopen vykonávat dosavadní práci, má zaměstnavatel povinnost přidělit mu jinou práci. Není-li v možnostech zaměstnavatele přidělit zaměstnanci práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. „V krajním případě je nemožnost vykonávat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu důvodem pro dání výpovědi zaměstnanci. V případě, že je pracovní úraz důvodem výpovědi či dohody o rozvázání pracovního poměru, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Úrazy je nutné evidovat v knize úrazů, kterou vede zaměstnavatel, a to buď v elektronické, nebo psané podobě. Pracovní úrazy hlásí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu zdravotní pojišťovně, u které je postižený zaměstnanec pojištěn, odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za jistých okolností i příslušnému útvaru Policie České republiky a inspektorátu práce. Pokud zaměstnanec následkem pracovního úrazu zemře nebo jeho pracovní neschopnost přesáhne tři kalendářní dny, je zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úrazu.“

Zaměstnavatel, který nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, se dopouští přestupku. Za něj lze zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 400 tisíc korun. Pokutu do výše až jednoho milionu korun je možné uložit zaměstnavateli, jestliže nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, jehož následkem byla smrt zaměstnance nebo pracovní neschopnost přesahující tři kalendářní dny.“

Jestliže se zaměstnavatel náhradě za pracovní úraz brání, může ji zaměstnanec vymáhat soudně. Dříve se musel zaměstnanec domáhat svých nároku dvěma způsoby – žalobou na náhradu škody a žalobou na ochranu osobnosti. „Nově už není nutné uplatňovat nárok na nemajetkovou újmu v samostatném řízení na ochranu osobnosti. To znamená, že je vedeno pouze jedno soudní řízení. Jedno soudní řízení je pro zaměstnance časově i finančně výhodnější, neboť se provádí pouze jedno dokazování v rámci soudního řízení.

Nový občanský zákoník přináší zcela novou koncepci finanční náhrady při ublížení na zdraví. Ruší se náhrada vypočítávaná pomocí bodů. Její výše nově záleží zcela na úvaze soudu, který o náhradě a její výši rozhodne individuálně. „V situaci, kdy se poškozený obrátí na soud se svým škodným nárokem, může soud zohlednit každou individuální okolnost daného případu, protože už není vázán při stanovení výše náhrady bodovou vyhláškou.“

Jedna odpověď k “Jak se zachovat při pracovním úrazu?”

  1. Michaela 24.5.2018 19:33

    Dobrý den prosím vás chtěla jsem se zeptat jestli můj manžel když má pracovní úraz dostal důchod třetího stupně invalidity a v bývalé práci po něm chtějí aby okamžitě nastoupil do zaměstnání i když ještě není zdrav

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.