Jaká práva má rodina pacienta

Dobrý den, tatínek je v LDN, rádi bychom si ho vzali domů, ale zatím vždy nastaly nějaké komplikace. Připadá nám, jako by byl na obtíž, dokonce ho nechali převézt do psychiatrické léčebny, ze které ho po týdnu vrátili zpět s tím, že tam nepatří. Na dotaz, jaké dostává léky, nám paní doktorka řekla, že to je jejich věc. Máme právo vědět, jaké bere léky a jak probíhá léčba, popř. na základě čeho byl převezen na psychiatrii, když tam nezjistili žádný důvod k umístění? Děkuji.

JUDr. Ondřej Dostál:
Zákon 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu až do května 2007 uváděl v § 23, že lékař má povinnost poučit o léčbě a probíhajících zákrocích „pacienta, popřípadě členy jeho rodiny“. Současné znění zákona však chrání soukromí pacienta silněji, když stanoví, že zdravotník bez dalšího informovat rodinné příslušníky nemůže, je k tomu nutný zvláštní souhlas pacienta.

Přístup třetích osob ke zdravotnické dokumentaci a dalším informacím o pacientovi je popsán v §67b a násl. zákona 20/1966 Sb. Konkrétní řešení vaší situace však závisí na okolnostech, které nejsou v dotazu uvedeny, odpovídám tedy variantně:

Za předpokladu, že je váš tatínek právně plně způsobilý, netrpí duševní poruchou trvalou ani přechodnou a nemá ustanoveného opatrovníka, záleží jen na něm, koho určí jako osoby, kterým zdravotníci smí poskytovat informace o jeho zdravotním stavu. Těm výslovně uvedeným zdravotníci poskytnout informace musí, všem ostatním poskytnout informace nemohou, bez ohledu na to, zda se jedná o rodinné příslušníky, blízké přátele či jiné osoby. V takovém případě doporučuji, abyste jej v návštěvních hodinách v nemocnici vyhledali a domluvili se s ním, aby ošetřujícímu lékaři sdělil, že informace o jeho zdravotním stavu smí dostat některý nebo každý z vás. Tato skutečnost se zaznamená do zdravotnické dokumentace. V návaznosti na to vám budou zdravotničtí pracovníci povinni jako takto určeným osobám veškeré informace poskytnout, případně nechat nahlédnout do zdravotnické dokumentace.

Za předpokladu, že váš tatínek není právně způsobilý a byl mu soudem ustanoven opatrovník, má na informace o jeho zdravotním stavu samozřejmě právo tento opatrovník a dále pak ty osoby, které (v rámci výkonu práv za právně nezpůsobilého) opatrovník za oprávněné osoby označí. Opatrovníkem bývá obvykle ustanovován příbuzný a domnívám se, že není v rozporu se zákonem, pokud tento opatrovník jménem pacienta zmocní k přijímání informací další členy rodiny.

Za nejpravděpodobnější situaci považuji vzhledem k uvedenému, že váš tatínek není sice zbaven způsobilosti a nemá ustanoveného opatrovníka, fakticky však není ve stavu, kdy by byl schopen dostatečně vnímat a rozhodovat, a tedy činit platné právní úkony. Je také možné, že dosud ani nijak neurčil, kdo by mohl informace dostávat, resp. ani nevyslovil s hospitalizací platný souhlas; hospitalizaci bez souhlasu pacienta je povinno zdravotnické zařízení hlásit soudu, u starších pacientů na LDN se sníženou způsobilostí se však tato povinnost poměrně často zanedbává. V takovém případě mají osoby blízké (například manželka či děti) ze zákona právo na „aktuální informace“, tedy pouze obecné informace o stavu a prognóze, nikoliv však detaily. Pokud byste chtěli mít přístup k veškerým informacím a též ovlivnit setrvání pacienta v nemocnici, bylo by zapotřebí obrátit se na soud s tím, zda je pobyt pacienta v nemocnici bez souhlasu důvodný, a též má-li mu být ustanoven opatrovník.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.