Porušení práv pacienta: Otázka a odpověď X.

Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je platí? Co když jsem nemajetný?

Náklady řízení sestávají zejména ze soudních poplatků, odměn právních zástupců obou stran, svědečného a znalečného. Soudní poplatky jsou upraveny zákonem 549/1991 Sb. Výše poplatku je typicky určena procentem z částky, o níž se vede spor. V řízeních o náhradu škody na zdraví je však navrhovatel od této poplatkové povinnosti osvobozen.

Obvykle platí, že ta strana, která byla ve sporu neúspěšná, nese celé náklady řízení, včetně nákladů, které vznikly protistraně. Soud však může ve výjimečných případech náhradu nákladů vzniklých úspěšné protistraně nepřiznat. Ze sociálních důvodů soudy poměrně často odpouští náhradu nákladů řízení pacientům, který neúspěšně žalovali nemocnice.

Aby byl přístup k právu zajištěn i nemajetným osobám, umožňuje Občanský soudní řád, aby soudce na návrh přiznal účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to jeho majetkové poměry a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. Přiznané osvobození předseda senátu kdykoli za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. Byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven právní zástupce, vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu za zastupování.

Konečně, pokud chce občan předejít riziku budoucích nákladů na uplatnění svých práv, může využít pojištění právní ochrany. Toto pojištění nabízí v České republice například pojišťovna DAS. Z tohoto pojištění jsou v případě, že pojištěný utrpí újmu na zdraví a pro získání odškodného je třeba vést soudní spor, hrazeny náklady právního zastupování, soudní poplatky a další náklady. 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.