edulab

Předškolákům dělá problém komunikace a správná výslovnost

Největší potíže dětem v předškolní přípravě, která je od letošního školního roku pro předškoláky povinná, dělá samostatný plynulý mluvený projev. Podle pedagogů, kteří mají za sebou první tři měsíce přípravy dětí k zápisu do základních škol je to důsledek nedostatečné komunikace rodičů s dětmi a nedostatek času a prostoru pro individuální práci s dětmi v mateřských školách. Další problémy u předškolních dětí pak vidí v oblasti jemné i hrubé motoriky.

Úroveň dovedností dětí je právě v oblasti komunikace velmi rozdílná a je zásadně ovlivněna rodinným prostředím. Dobře a také včas nastavená spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou má potenciál mnohé nedostatky poměrně brzy eliminovat. Pokud tedy pedagog zjistí, že se u dítěte projevují v komunikačních dovednostech nějaké problémy, měl by jako první oslovit rodiče a nastínit jim, kde problém vidí a jak oni mohou k nápravě stavu přispět. Na tomto vhodném postupu se shodli účastníci kurzů matematické a čtenářské pregramotnosti, které realizuje vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) ve svém pražském školícím centru a v 16 Metodických centrech pro předškolní vzdělávání projektu Školka hrou.

„Samostatný plynulý mluvený projev je komplexní dovednost, ke které se děti postupně dostávají přes zvládnutí dovedností na nižší úrovni, jako je rozvoj sluchového vnímání a s ním úzce spojená správná výslovnost, rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby atd. Rozvíjet tyto dovednosti je nutné postupně, systematicky a každodenně,“ vysvětlila Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDULAB a dodala: „Děti přitahuje akce, změna a objevování a to vše jsou základní atributy interaktivních digitálních edukačních materiálů, které mohou vhodně doplnit aktivity běžně využívané a podpořit rozvoj dětí v jednotlivých oblastech.“

Další oblastí, která je pro předškoláky problematická, je motorika ať už jemná a s ní související grafomotorika, tak hrubá motorika. Její zvládnutí má vliv například na vnímání a orientaci v prostoru a to následně na rozvoj předmatematických představ. Rozvoj motorických dovedností velmi úzce souvisí s rozvojem myšlení, proto je podpora jeho rozvoje v předškolním věku tak důležitá. Podle učitelek a učitelů, absolventů vzdělávacích kurzů EDULABu, má vliv na potíže u dětí v této oblasti snižující se rozsah příležitostí k jejich přirozenému pohybu. Rodinné rekreační sportování či jen obyčejné chození pěšky není v mnoha rodinách standardem. Také zde je možné upozornit rodiče na rizika, která nedostatek fyzické spontánní aktivity může dětem do budoucna způsobit a navrhnout, jak mohou těmto rizikům předcházet.

Ke zlepšení motorických dovedností je možné doplňkově využít i digitální vzdělávací materiály a multimediální prostředky obecně. Zacvičit si spolu s pohádkovými postavičkami, či si postavit překážkovou dráhu podle jejich návodu je pro děti velkou motivací. „Velká plocha interaktivní tabule je například výborně využitelná pro uvolňovací grafomotorické cviky, pracovní listy kterými jsou doplněna interaktivní cvičení na portálu eKabinet.cz zase umožní pedagogům nenásilně propojit rozvoj grafomotorický s rozvojem myšlenkových operací v kombinaci s rozvojem jemné motoriky například při stříhání, lepení,“ dodala Miluše Vondráková.

Vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) a své aktivity a činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT a snaží se naplňovat její cíle.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.