Bolestné po služební autonehodě

V práci jsem měl těžkou služební autonehodu. Celý rok jsem se léčil a více méně z vlastní iniciativy jsem šel pracovat. Měl jsem kompresivní frakturu L1 a infrakci pátého žebra vlevo. Trvalé následky ve formě chronické VAS Thl přechodné. Nyní mi přišlo vyhodnocení bolestného a nestačím se divit. Napsali mi jen 65 bodů. Je to možné? Dá se s tím ještě něco dělat?

Bolestné a ztížení společenského uplatnění se posuzuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tato vyhláška obsahuje čtyři přílohy: Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů, sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů, sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání a sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání. Každá ztěchto příloh je seznamem různých nepříznivých zdravotních stavů a poškození, přičemž každému z těchto stavů je přiřknuta určitá bodová sazba či bodové rozmezí. Za každý jeden bod, ať již bolestného nebo ztížení společenského uplatnění, přísluší náhrada ve výši 120 Kč. Úkolem lékařského posudku je zařadit stav konkrétního nemocného pod jednotlivé položky této vyhlášky, a tak určit správný počet bodů. V mimořádných případech může posuzující lékař bodové ohodnocení i zvýšit nad úroveň stanovenou v přílohách.

Podle § 8 této vyhlášky lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání, a vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek. Lékařský posudek se vydává u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek. Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného. Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání. V lékařském posudku se vždy uvádí postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení, položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno a odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.

Stanovení počtu bodů tedy není úkolem pro právníka, ale pro lékaře či znalce z oboru zdravotnictví. Laicky se domnívám, že pokud jste utrpěl těžkou autonehodu na služební cestě, s dlouhou dobou léčení a trvalými následky, součet bodů za bolestné a ztížení společenského uplatnění by měl být vyšší než 65 bodů – to je bodová hodnota odpovídající spíše jednodušší zlomenině. Pokud tedy posudek k Vámi popsanému úrazu přiřknul jako bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění pouze 65 bodů a Vy se domníváte, že utrpěná újma si zasluhuje vyšší bodové ohodnocení, můžete podat žádost o přezkum. Podle § 77 zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu platí, že má-li pacient, k jehož zdravotnímu stavu byl lékařský posudek vydán, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může podat návrh na přezkoumání lékařského posudku vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. Ve zdravotnickém zařízení provozovaném lékařem, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, se návrh podle předcházející věty podává tomuto lékaři. Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Pokud nebyl podán návrh na přezkoumání, je lékařský posudek platný ode dne jeho prokazatelného předání pacientovi. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení nebo lékař návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 30 dnů od jeho doručení správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení. Na rozhodnutí vydané při posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění se výše uvedené vztahuje obdobně s tím, že návrh na přezkoumání rozhodnutí lze podat do 3 dnů, rozhodnutí je platné dnem vystavení, a účastníky řízení o přezkoumání rozhodnutí jsou zdravotnické zařízení, které rozhodnutí vydalo, a osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován; návrh na přezkoumání rozhodnutí může podat jen tato osoba.

Konečně, vždy je možno v právním sporu požádat o bodové hodnocení též znalce z příslušné zdravotnické specializace. Seznam soudních znalců z oboru zdravotnictví lze nalézt na stránkách www.justice.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.