Nárok na komplexní lázeňskou péči

Mám nemoc z povolání od r. 1991 – karpální tunely. V r. 1999 jsem dostala komplexní lázeňskou léčbu a absolvovala jsem ji každý druhý rok. V roce2009 mi byly poskytnuty jen příspěvkové lázně a já mám dotaz, kolikrát mám nárok na tuto komplexní lázeňskou péči? Navíc trpím Es. hypertenzellst. par. F. S.

JUDr. Ondřej Dostál:
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění stanoví v § 13, že ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav, přičemž zdravotní péče hrazená v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem zahrnuje též lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách.

V § 33 zákon dále stanoví, že lázeňskou péči, včetně určení stupně naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou nemoci, u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče komplexní nebo příspěvkové u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst. Touto vyhláškou se rozumí vyhláška 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost.

Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská péče nebo příspěvková lázeňská péče. Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Příspěvková lázeňská péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní lázeňskou péči. Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak. U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská péče poskytuje podle § 33 odstavce 4 zákona (tedy jako lázeňská péče komplexní), jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

Tolik právní předpisy, přesná odpověď na váš dotaz je spíše v kompetenci odborníka v oboru medicíny. Dle výše uvedených pravidel v zákoně a vyhlášce tedy váš ošetřující lékař v součinnosti s revizním lékařem určí, na jakou formu lázeňské péče a v jaké frekvenci máte vzhledem k vašemu onemocnění nárok.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.