Věkem podmíněná makulární degenerace napadá žlutou oční skvrnu

Věkem podmíněná makulární degenerace (dříve nazývaná senilní makulární degenerace) je oční onemocnění postihující centrální část oční sítnice, kterou nazýváme žlutá skvrna, neboli macula lutea, zkráceně makula. V rozvinutých zemích je VPMD nejčastější příčinou praktické slepoty lidí starších 55 let. Včasná diagnostika a správná léčba může zabránit hrozící ztrátě zraku, zlepšit zrakovou ostrost a pomoci nemocným zlepšit jejich činnosti závislé na vidění a podpořit tak jejich samostatnost.

„Makula poskytuje ostré vidění detailů. Pacienti při jejím onemocnění od samého začátku ztrácejí schopnost číst a rozeznávat tváře na dálku, všechny tvary vnímají pokřiveně, nerozeznávají barvy, nemohou řídit auto, sledovat televizi a nakonec nedokážou přečíst ani velké titulky v novinách,“ uvedl MUDr. Pavel Diblík, primář Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. „V pokročilých stádiích onemocnění VPMD je ve středu vidění nemocného velká černá skvrna a zbytek rozostřen, nemocný se již nedokáže orientovat a samostatně pohybovat, natožpak nakupovat apod., přichází o nezávislost a samostatnost, stává se závislým na pomoci okolí. Postupně nastává u pacienta praktická slepota,“ doplnil primář Diblík.

Nemoc má dvě formy

  • Suchá forma
  • Vlhká forma

Suchá forma tvoří 90 % případů, postupuje zvolna. Slepotou skončí asi každý desátý pacient.
Vlhká forma tvoří sice „jen“ 10 % případů, ale devět pacientů z deseti oslepne. Vlhká forma postihne v Česku ročně zhruba 2000 lidí. Vliv má genetika, častěji onemocní ženy, více je zasažena bílá rasa. Riziko zvyšují nemoci krevního oběhu a kouření.

Porucha se dá včas odhalit jednoduchým testem

Při sledování takzvané Amslerovy mřížky (Amslerova mřížka je čtvercová síť s fixačním bodem uprostřed, která testuje správnou funkci žluté skvrny) se rovné čáry vlní.

Jak mřížku (vytištěnou na papíře) používat: (naleznete pod článkem)

  • Používejte mřížku denně, nebo alespoň jednou týdně.
  • Pokud používáte brýle na čtení, nasaďte si je.
  • Zakryjte si jedno oko (například rukou nebo složeným kapesníkem).
  • Pozorujte mřížku ze vzdálenosti přibližně 30 – 40 cm v dobře osvětlené místnosti.
  • Dívejte se pouze na černý bod uprostřed obrázku, nepohybujte okem po celé čtvercové síti.
  • Sledujte, zda vidíte čtvercovou síť jako pravidelnou, zda některé čtverce nechybí nebo nejsou deformovány.
  • Proveďte zkoušku pro každé oko zvlášť.

Test si mají dělat jednou týdně také pacienti, kteří už mají věkem podmíněnou makulární degeneraci na jednom oku. U nich je větší riziko, že postihne i druhé oko.

Porucha vidění má následky v psychické oblasti

Nemocní jsou ze svého handicapu nešťastní, zklamaní, cítí se být na obtíž, s tím jak se dostávají do izolace, ztrácejí sebevědomí. Kolem třetiny z nich trpí depresemi. Ztráta zraku je rovněž častou příčinou úrazů ve stáří, kdy až 50 % zlomenin je způsobeno zhoršeným viděním. Dle realizovaných výzkumů pacienti s mírnou makulární degenerací trpí srovnatelně s pacienty se středně těžkou anginou pectoris, jejich kvalita života je dle jejich hodnocení snížena až o 20 %. Nemocní se středně těžkou makulární degenerací mají potíže na úrovni pacientů s trvalou dialýzou nebo těžkou anginou pectoris a uvádějí snížení kvality života o 40 %. Pacienti s těžkou degenerací makuly hodnotí svou kvalitu života jako sníženou o více jak 60 %, tedy stejně jako postižení pokročilou rakovinou prostaty s neléčitelnými bolestmi nebo jako pacienti s masivní ochromující mrtvicí.

Onemocnění, které se vyskytuje až v pozdějším věku

Podle celosvětové incidence (výskyt nových případů) vlhké formy VMPD (500 000 nových případů ročně) lze odhadovat počet nových pacientů v ČR asi na 2000 ročně.  Celkovou prevalenci (počet postižených pacientů) VPMD lze odhadnout ze studie kanadské populace (Beaver Dam Eye Study), podle níž jsou chorobou postižena 23 % obyvatel ve věku od 43 do 64 let, avšak až 56 % obyvatel starších 65 let. Vzhledem ke stárnoucí populaci v naší zemi se tato skutečnost stane závažným sociálním a ekonomickým problémem. Počet nemocných se podle odhadů ztrojnásobí během následujících 25 let.

Důležité není pouze hledisko humanitární, zohledňující míru lidského utrpení

Je tu i hledisko ekonomické. Kromě dopadů na kvalitu života nemocných i na jejich psychiku má VPMD závažné důsledky pro ekonomiku. Celosvětově finanční náklady, spojené s péčí o tyto postižené, jsou vysoké a představují např. v Kanadě 2,6 miliard dolarů ročně. Tyto náklady zahrnují i výdaje spojené se sníženou produktivitou v práci, později s nezaměstnaností pro VPMD, náklady na ošetřování pacientů a pomoc s nákupy, stravováním, pobytem v ústavech apod. Podstatné jsou i výdaje na léčbu přidružených následků a komplikací praktické slepoty, např. porucha zraku zdvojnásobuje riziko pádu a zlomenin. Zahraniční analýzy jednoznačně ukazují, že investice, vynaložené na léčbu i výzkum této choroby, jsou návratné, jelikož náklady na léčbu VPMD jsou poloviční ve srovnání s náklady na péči o slepé osoby.

Finanční náklady na jednoho nevidomého v ČR

V této oblasti existuje velmi omezený výzkum a minimum dat. V dostupné analýze jsou výsledky rozděleny do tří skupin podle profilu nevidomého. Ve skupině pacientů v produktivním věku jsou zahrnuty i nepřímé náklady – ztráta HDP. Roční náklady za první rok byly v této skupině nejvyšší a dosahovaly 731 000 Kč, následující roky byly již náklady nižší – dosahovaly cca 520 000 Kč ročně. Druhá skupina pacientů jsou lidé v neproduktivním věku, o které pečují příbuzní, nebo kteří využívají domácí péči (cca 10 % z nich). Zde činil náklad první rok 407 000 Kč a následující roky 196 000 Kč. Pokud jsou tito pacienti v neproduktivním věku umístěni v ústavech, nečerpají všechny sociální dávky, ale náklady jsou zvýšeny o náklady ústavů. První rok u takto podporovaných nemocných odpovídá nákladům na pacienty zde i  v následujících letech, a to 323 000 Kč. Lze tedy shrnout, že náklady na nevidomého či slabozrakého člověka se v ČR pohybují v řádu statisíců, a to v rozpětí od 196 až do 731 tisíc korun ročně (počítáno včetně ztráty na HDP u pacientů v produktivním věku).

Na rozdíl od situace před několika lety, kdy proti vlhké formě VPMD neexistovala účinná léčba, v posledních letech máme k dispozici léčebné postupy, kterými lze postup choroby zpomalit nebo zcela zastavit u 70-90% pacientů, a dokonce u většiny – 37 – 58 % diagnostikovaných pacientů zrakovou ostrost zlepšit a odvrátit tak praktickou slepotu,“ doplnil primář Diblík.

Důležitým předpokladem úspěšné léčby je správná a včasná diagnostika a dostupnost léčivých přípravků. Obojí umožní splnit společný cíl lékařů i pacientů – zabránit hrozící ztrátě zraku, zlepšit zrakovou ostrost a zachovat pacientům jejich samostatnost a kvalitu života.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.