milenci

Výskyt AIDS roste, protože jeho rizika podceňujeme

Podle statistik Státního zdravotního ústavu počet nakažených virem HIV rok od roku stoupá. Česko zatím stále patří k oblastem s relativně nízkým výskytem infekce HIV, která způsobuje onemocnění AIDS, ale počet nakažených neustále roste. Jde o důsledek podcenění rizika pohlavně přenosných chorob. Nedávný výzkum společnosti SD&S totiž jednoznačně prokázal, že povědomí o riziku HIV je ve společnosti velmi slabé.

Co vědí Češi o HIV a AIDS?

Výzkumná agentura SC&C letos realizovala dva výzkumy, které mapovaly znalosti o HIV/AIDS a také chování k občanům infikovaných HIV. Výzkum proběhl jednak u běžné populace a dále byl zvlášť zaměřen na zaměstnance a příslušníky záchranných a silových složek státu (policie, zdravotníci, hasiči, armáda, vězeňská služba, celníci atd.). Výzkum potvrdil, že v české populaci (a to i mezi zdravotníky) jsou v oblasti přenosu HIV/AIDS stále předsudky a mýty. Například 27 % respondentů z veřejnosti si myslí, že HIV lze získat vášnivým líbáním (22 % respondentů je toho názoru ve sborech, tedy i mezi zdravotníky) nebo 14 % účastníků výzkumu se domnívá, že HIV se přenáší i bodnutím hmyzu.

Výzkum na druhou stranu ukázal, že Češi a Moravané by informaci, že jejich děti jsou infikovány virem HIV, přijali citlivě. Celých 86 % respondentů by se snažilo dětem poskytnout všestrannou podporu. Výzkum nezaznamenal žádnou negativní reakci. U partnerských vztahů je míra tolerance menší, protože u respondentů by hrála roli cesta přenosu.

„Pouhá 3 % občanů znala všechny správné odpovědi. Největší problém byl uvědomit si, že dnes už se délka života člověka s HIV při stálé léčbě prakticky nemění. Lidé však neznají jak dobu nakažlivosti, tak interval, od kdy jsou testy na HIV pozitivitu již spolehlivé,“ uvádí ředitelka výzkumu, Mgr. Jana Hamanová.

Kolik z nás je vlastně HIV pozitivních?

„Od roku 2002 je v ČR zaznamenáván každoročně výrazný nárůst výskytu infekce HIV,“ říká RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. V roce 2002 bylo v ČR nově zjištěno 50 případů infekce HIV, v roce 2013 to bylo 235 případů. V letošním roce za období od 1. 1. do 30. 10. 2014 bylo zachyceno již 208 nově zjištěných pacientů s infekcí HIV. Setrvale vzestupný trend výskytu HIV v ČR se tak jednoznačně potvrzuje.

Za nárůstem počtu případů stojí především přenos HIV mezi muži majícími sex s muži (MSM), který představuje v letošním roce téměř 71 % nových případů HIV.

Milníky v historii HIV a AIDS

  • 1981 první případy AIDS
  • 1983 objeven původce syndromu získané imunodeficience – HIV
  • 1987 první účinný lék (AZT – zidovudin)
  • 1996 počátek HAART (vysoce účinná antiretrovirová terapie) – výrazně poklesl počet úmrtí na AIDS a prodloužilo se přežití, zvýšila se kvalita života HIV pozitivních
  • 2008 první STR (single-tablet regimen)

V ČR je léčba AIDS plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

MUDr. David Jilich (Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha) k tomu dodává, že homosexuální muži o riziku dobře vědí, a proto se dávají testovat opakovaně. Můžeme se domnívat, i když statistické údaje zatím nemáme k dispozici, že za nepoměr mezi pohlavími může do jisté míry podcenění rizika mezi heterosexuálními partnery. Mladí lidé mají nedostatečné informace o HIV, riziko nákazy podceňují a neabsolvují testy na HIV, i když se chovají rizikově.

„V České republice se provede každoročně asi milion testů na HIV, z čehož je přibližně sto tisíc testů na žádost pacienta. To však nenaznamená, že je otestováno 100 tisíc osob, protože někteří zejména homosexuální muži se dávají testovat opakovaně. Ochota k testování souvisí s povědomím o nemoci, které je ve skupině mužů majících sex s muži (MSM) velmi vysoké, naproti tomu v heterosexuální skupině jsou znalosti o tomto onemocnění na velmi nízké úrovni“ říká Dr. Jilich.

Budoucnost HIV pozitivních jedinců a šance pacientů s AIDS

Dr. Jilich upozorňuje, že ke klíčovým faktorům, které ovlivňují prognózu HIV pozitivního jedince, je včasné odhalení nemoci a spolupráce s lékaři AIDS center. Je-li infekce odhalena včas, mohou vést HIV pozitivní lidé téměř normální, kvalitní život. Pro úspěch léčby je důležitá také adherence k terapii. V dnešní době jsou již k dispozici nové léčebné režimy, které umožňují jednoduché a pohodlné dávkování. Naproti tomu pokud se přijde na infekci ve stadiu rozvinutého syndromu imunodeficience (AIDS), je prognóza, co se týče délky a kvality života, mnohem horší.

HIV a AIDS v ČR za prvních 10 měsíců roku 2014

Mezi nově infikovanými je 186 mužů a 22 žen. Při zjištění HIV infekce bylo 153 infikovaných v asymptomatickém stadiu, 30 ve stadiu akutní infekce a pozdní záchyty představuje 9 nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 16 s onemocněním AIDS.

Více než polovina nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze (51,0 %); více je zastoupen ještě kraj Moravskoslezský (10,1 %) a Středočeský (9,1 %).

Z 208 nových případů HIV infekce v roce 2014 bylo 51 cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR, a to zejména ze Slovenska (17) a Ukrajiny (9), dále z  Polska (4), Ruska (4), Vietnamu (4), Itálie (3), Běloruska (2) a jednotlivě z dalších převážně evropských zemí.

Sexuální přenos je dominantní cestou šíření infekce v ČR (90,4 % případů v roce 2014), přitom 147 (70,7%) nových případů bylo zjištěno u mužů majících sex s muži. K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 25 mužů a 16 žen. Přenos prostřednictvím injekčního užívání drog byl zjištěn u 4 mužů a 4 žen. U 11 infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn.

HIV pozitivním matkám se narodilo 10 dětí, z toho jedno pozitivní. Přitom 7 matek při otěhotnění vědělo o své HIV pozitivitě a 3 byly zachyceny při screeningu gravidních.
Bylo zaznamenáno 9 úmrtí ve stadiu AIDS. Výrazně roste počet osob žijících s HIV/AIDS, a proto rostou i počty těch, kteří potřebují antiretrovirovou léčbu.

Kromě dosud uvedených počtů bylo 11 nových případů HIV zjištěno u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR (z Francie, Itálie, Ruska, Slovenska, Spojeného království po 2, z Číny 1).

Připravila MUDr. Marta Šimůnková, YourComm s.r.o.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.