Klasifikace astmatu podle tíže a úrovně kontroly

Astma je klasifikováno podle tíže, přítomnosti příznaků a míry postižení plicní funkce před podáním léků. V současné době jsou v ČR souběžně používány dvě klasifikace astmatu, které se vzájemně doplňují.

A. Klasifikace astmatu podle tíže onemocnění:

 • 1. stupeň: intermitentní astma
  Příznaky se vyskytují méně než jednou týdně, v noci maximálně dvakrát měsíčně, nejsou závažné.
 • 2. stupeň: lehké perzistující astma
  Příznaky se objevují již alespoň jednou týdně, v noci pak častěji než dvakrát za měsíc. Stejně jako u intermitentního astmatu jsou hodnoty funkce plic stále v normě a v průběhu dne pouze mírně kolísají.
 • 3. stupeň: středně těžké perzistující astma
  Nemocní mají obtíže častěji než dvakrát týdně. Astma omezuje jejich běžnou denní fyzickou aktivitu a ovlivňuje spánek. Neobejdou se již bez pravidelného používání inhalačního bronchodilatačního léku (uvolňuje dýchací cesty). Dochází také ke zhoršení funkce plic pod ještě normální hodnotu 80 %.
 • 4. stupeň: těžké perzistující astma
  Nemocní trpí trvalými dechovými obtížemi a dochází k častým změnám jejich zdravotního stavu. Mají problémy s běžnou tělesnou zátěží a astma pravidelně narušuje jejich spánek. Hodnoty funkce plic klesají pod 60 % oproti hodnotám u zdravých lidí.

B. Klasifikace astmatu podle úrovně kontroly:

Podle posledních vydání Globální strategie péče o astma a jeho prevenci je doporučováno používání klasifikace vyjadřující kontrolu nad astmatem, tedy přítomnost a frekvenci potíží nemocného během léčby.

 • 1. stupeň: Astma pod kontrolou
  Nemocný nemá žádné denní ani noční příznaky, nepotřebuje úlevovou léčbu, nemá žádné omezení denních aktivit, má normální funkci plic a nemá žádné exacerbace (zhoršení, znovuvzplanutí nemoci). Všechny tyto parametry musejí být splněny.
 • 2. stupeň: Astma pod částečnou kontrolou
  Nemocný má příznaky astmatu, ale nejvýše 2x týdně, objevují se noční příznaky, má omezení denních aktivit, má poruchu funkce plic a jednu a více exacerbací v posledních 12 měsících. Stačí přítomnost jednoho parametru.
 • 3. stupeň: Astma pod nedostatečnou kontrolou
  Nemocný má 3 a více znaků částečné kontroly nebo exacerbaci v posledním týdnu.

Zdůraznění hlediska kontroly nad astmatem a její začlenění do vedení léčby je bližší reálně klinické praxi a pro souvislou péči o astma se proto nově doporučovaná klasifikace astmatu jeví jako výhodnější.

Test kontroly astmatu

Užitečnou pomůckou, která pacientům i lékařům umožní rychlé zhodnocení úrovně kontroly astmatu, je Test kontroly astmatu. Jedná se o mezinárodní standardizovaný písemný test, na jehož přípravě se podílela řada nezávislých odborníků a který zájemci naleznou i na českých stránkách www.astmatest.cz.

Test kontroly astmatu zjišťuje, jak se astma projevilo u pacientů během posledních čtyř týdnů, jak dlouhou dobu nemoc pacientovi bránila v běžné denní činnosti, jak často měl pacient pocit ztíženého dýchání, příznaky v noci, jak byl pacient nucen použít úlevový inhalační lék, a celkové subjektivní hodnocení astmatu. Podle celkově dosaženého skóre si může pacient okamžitě ověřit úroveň kontroly svého astmatu. Dosažení výsledku 25 bodů znamená úplnou kontrolu onemocnění.

Test hodnotí především příznaky nemoci a k úplnému a přesnému hodnocení je vždy třeba vyhodnotit i objektivní parametry, především hodnoty spirometrického vyšetření. Test kontroly astmatu nicméně velmi užitečně vyplňuje určitou mezeru v hodnocení kontroly astmatu tím, že pomáhá standardně objektivizovat pocity a vnímání nemoci samotným nemocným.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.