AUDIO: Parkinsonova choroba

Doc. Jan Roth z Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze popisuje, v čem tkví hlavní problém při léčbě Parkinsonovy nemoci.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, určitou prevencí před vznikem Parkinsonovy nemoci je kouření cigaret a pití černé kávy. Jak je možné, že právě to, co odborníci nazývají nezdravým a nesprávným druhem životního stylu má ochranný vliv vysvětluje Doc. Jan Roth z Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Je to degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Projevuje se poruchou řízení pohybu a z toho vyplývajícími příznaky. Byla pojmenována podle britského lékaře Jamese Parkinsona, který ji v roce 1817 popsal ve své knize „An Essay on the Shaking Palsy“. Zmínky o chorobě připomínající tuto nemoc se ale objevily už ve starých indických eposech tzv. Ayurvedách asi dva a půl tisíce let př. n. l.

Co na Parkinsonovu nemoc upozorňuje

Už všeobecně známými příznaky jsou třes (tremor), ztuhlost (rigidita) a nepohyblivost (akinesa). Ty také daly vzniknout starému názvu – obrna třaslavá. Z toho pramení i poruchy chůze, které mohou mít osobitý projev. Lidé postižení Parkinsonovou chorobou mívají různé mimovolní pohyby (dyskinézy) – v reakci na chronicky podávané léky. V pozdějších letech v průběhu nemoci se mohou objevit i poruchy kognitivních funkcí včetně demence. Rozhodně ale neplatí rovnítko Parkinsonova nemoc = demence. U nemoci se objevuje celá škála poruch, které nejsou zřejmé na první pohled – jde o tzv. nonmotorické příznaky. Čili nejedná se jen o potíže s pohybem, problémy se mohou odehrávat na úrovni sexuální, endokrinologické i jiné.

Za vznikem nemoci stojí nedostatek látky jménem dopamin

Přesná etiologie choroby není dosud známá, ale za základní kámen řetězce, který vede k projevu nemoci, se považuje degenerace buněk v tzv. černé hmotě – substantia nigra, a to v její části nazývané pars compacta. Tyto buňky produkují jeden z nejdůležitějších přenašečů nervových vzruchů v mozku, nazývaný dopamin. Jeho pokles pod určitou hranici (cca pod 20 % normální hladiny) dává vznik sérii příznaků.
Choroba v normální podobě se nepovažuje za dědičnou. Geneticky vázané však mohou být velmi časné případy vzniku Parkinsonovy choroby, spojené s vícečetným výskytem v rodinách. Jde o přibližně 5 % nemocných. V těchto případech se nemoc vyskytuje před 21. rokem věku.

Parkinsonova choroba postihuje jednoho člověka z tisíce

Prevalence Parkinsonovy choroby v populaci se pohybuje mezi 8 – 180 postiženými na 100 tisíc obyvatel, to znamená, že asi každý tisící člověk trpí touto nemocí. U lidí starších 60 let to je každý stý obyvatel. Výskyt nových případů za jeden rok se udává v rozmezí 5 – 24 na 100 tisíc obyvatel. Nemoc postihuje téměř stejnou měrou ženy i muže. Četnost výskytu nemoci stoupá s věkem, nejčastěji se Parkinsonova choroba objevuje mezi 58 – 62 lety, do 75 let se frekvence zvyšuje.

Kvalita života pacientů záleží na progresi onemocnění a délce jejího trvání

Kvalita života v případě neléčených nebo nesprávně léčených pacientů je špatná. Pokud je ale vhodně nasazena farmakologická léčba, která absolutně převažuje, jsou první léta pacientů bez větších obtíží, plně kvalitní. S postupujícím časem u mnohých nemocných dochází ke snižování účinků léků, a tím k nutnosti zvyšovat dávky a posléze k nežádoucím efektům terapie (výše zmíněné mimovolní pohyby), které pak pacientům ztrpčují život.
Pacient může žít s Parkinsonovou nemocí řadu let, literatura z 90. let uváděla průměrnou délku přežití zhruba 14 let. Současná situace po zavedení moderních léčebných metod však již může být jiná. Při výskytu nemoci v nižším věku se doba přežití prodlužuje. Před objevem moderních preparátů, hlavně L-DOPA, byla úmrtnost cca 2,9krát větší než u běžné populace. Po zavedení L-DOPA poklesla na 1,4 násobku běžné populace.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.