Menstruace

Pravidelné každoměsíční krvácení (menstruace, menses, měsíčky) provází ženu celým jejím fertilním obdobím a bývá považováno za znak její plodnosti. U každé ženy však menstruace neprobíhá stejně a každá žena ji jinak „prožívá“.

Necháme-li stranou subjektivní hledisko, i zcela objektivní parametry menstruace se mohou výrazně lišit. Víme vždy zcela bezpečně, co je ještě „v normě“ a co již vyžaduje lékařskou intervenci? Podívejme se na tento zcela fyziologický děj a jeho průvodní jevy z několika hledisek.

Menstruace je když…

Podle učebnice gynekologie je menstruace odlučování vyzrálého sekrečně transformovaného endometria. To znamená, že spolu s menstruačním krvácením odchází děložní sliznice, která byla předchozími ději připravena přijmout dělící se oplodněné vajíčko. K tomu dochází zpravidla každých 28 dní, ale rozmezí od 25 do 35 dnů považujeme ještě za fyziologickou normu. V průběhu krvácení, které trvá 3 – 7 dní, ztratí žena zhruba 50 – 100 ml krve, což za obvyklých podmínek nevede k anemizaci. Až k 80 % krevních ztrát dochází v prvních dvou dnech. Předpokladem takovéto menstruace je bifazický ovariální cyklus, který charakterizuje vylučování estrogenů (zejména 17b-estradiolu) především z theca interna tj. části obalu Graafova folikulu (tj. útvaru uvnitř kterého zraje vajíčko) po celou dobu cyklu. Sekrece estrogenů není rovnoměrná, ale prudce se zvyšuje před ovulací (uvolněním zralého vajíčka z Graafova folikulu) a s ovulací opět prudce klesá. V druhé polovině cyklu produkce estrogenů opět stoupá a navíc se z prasklého Graafova folikulu vytváří žluté tělísko, které produkuje druhý typ ženských pohlavních hormonů – progesteron. Zhruba 3 – 4 dny před menstruací, nedojde-li k oplodnění vajíčka, hladiny obou typů hormonů klesají. V důsledku těchto fyziologických výkyvů hladin pohlavních hormonů mění se i děložní sliznice. Stručně a zjednodušeně řečeno – pod vlivem estrogenů sliznice roste, zatímco kombinace estrogenů s progesteronem působí na její transformaci (změna tvaru a obsahu endometriálních žlaz). V případě otěhotnění se produkce hormonů dále zvyšuje. Pokles hormonálních hladin je však signálem k zahájení dějů končících odloučením povrchové části endometria – menstruací.

Menstruace mladých dívek

Na řízení cyklu se podílí centrální nervstvo (hypothalamo-hypofyzeální osa) kaskádou dějů, v nichž se uplatňují folikuly stimulující, luteotropní a další hormony. Právě postupné vyzrávání této soustavy je podmínkou menarché, tedy první menstruace. K ní dochází v našich geografických podmínkách mezi 11. – 14. rokem. Menarché však není známkou ukončeného vývoje. Určité dynamické stabilizace těchto cyklických dějů bývá dosaženo zhruba za 2 – 3 roky po první menstruaci. Do té doby můžeme některé nepravidelnosti v délce cyklu či intenzitě krvácení tolerovat. V tomto období jsou i tzv. anovulační cykly, při nichž nedochází k uvolnění vajíčka, poměrně časté. Pozornosti by však nemělo uniknout velmi silné krvácení, jenž může v extrémním případě ohrozit i dospívající dívku na životě, či neustálé krvácení a špinění i v meziobdobí pravidelné menstruace, které vede k anemizaci. Za patologický stav, který vyžaduje vyšetření, považujeme chybějící menarché po patnáctých narozeninách. V tom případě již hovoříme o primární amenoree, jejím podkladem může být nejen opožděné vyzrávání hypotalamo-hypofyzeální soustavy, ale například vrozené vady (např. aplasie dělohy, gynatresie), genetické odchylky (např. Turnerův syndrom), ale třeba i nedostatečně léčený adrenogenitální syndrom a mnoho dalších onemocnění.

Menstruace a hygiena

Díky informacím získaným ať už v rodině, či z populárních časopisů a především reklam dnešní mladá dívka nepovažuje menstruaci za onemocnění, „prokletí“ či období „nečistoty“, jak tomu bývalo ještě před několika málo desítkami let. Proto většinou menstruaci snáší lépe než například generace její babičky. Nicméně by měla být vhodně poučena o používání vložek a manipulaci s nimi. Jedná se v podstatě o krev, tedy biologický materiál a zdroj možné infekce. V poslední době získaly poměrně značnou oblibu tampony. Z lékařského hlediska je nutné upozornit na možnost sporadického výskytu nebezpečného septicko-toxického šoku, k němuž docházelo v případech pomnožení bakterií v hromadící se krvi. U moderních tamponů a zvláště tehdy, jsou-li často vyměňovány, je toto riziko minimální. Přesto používání tamponů na noc nelze doporučit. Velice diskutabilní je koupání s tamponem v době menstruace. Snad jen v křišťálově čistých mořích si lze s klidným svědomím dopřát tento příjemný zážitek. V našich rybnících a bazénech se však jedná o chování ze zdravotního hlediska přinejmenším rizikové. Tampon nasáklý kontaminovanou vodou nepředstavuje v žádném případě bariéru pro průnik bakterií do vnitřních rodidel.

Sex v době menstruace je dalším kontroverzním tématem. Mnohá náboženství dokonce sexuální chování v tomto období přísně regulovala. Moderní životní styl však prosazuje více svobodného rozhodování a milování při menstruaci přestalo být tabu. Zákazy, mentorování a poukazování na riziko infekce tu selhává. V každém případě je však na místě doporučit zvýšenou hygienu obou partnerů včetně používání kondomu.

Menstruace a hormonální kontracepce, hormonální substituční terapie

Určité zvláštnosti nalézáme u žen užívajících hormonální preparáty. Jedná se o ženy s hormonální antikoncepcí nebo ženy s hormonální substituční léčbou v období přechodu.

U ženy s hormonální antikoncepcí, jejímž principem je blokáda ovulace, dochází k tzv. pseudomenstruaci. U těchto žen nenastává krvácení jako důsledek proběhlé ovulace a odloučení transformované děložní sliznice v bifazickém menstruačním cyklu, ale jako reakce na spád hormonů, který nastane v sedmidenním období, kdy žena tablety neužívá. Tohoto efektu „řízeného“ cyklického krvácení se dá někdy využít k oddálení krvácení na dobu pro ženu příhodnější. Toho dosáhnou ženy s monofázickou antikoncepcí (všechny tablety mají stejné složení) prostým pokračováním užívání pilulek z dalšího balení do doby, kdy je pro ně krvácení žádoucí. U některých žen se krvácení ze spádu v sedmidenním období vůbec nedostaví, což neznamená nic nebezpečného a lze tento jev považovat spíše za výhodu. Nedoporučujeme, vyhovuje-li antikoncepce v ostatních směrech, se snažit krvácení vyvolávat např. změnou preparátu. Některé ženy však mohou při absenci cyklického krvácení pozorovat určitý dyskomfort, částečně spojený s retencí tekutin. Častěji se však jedná o záležitost psychogenního původu, neboť pravidelné krvácení bývá považováno za kontrolu, že nedošlo k otěhotnění. Pseudomenstruace při užívání hormonální kontracepce nemá vztah k ovulaci a krvácení se může dostavit i u ženy, která je těhotná. Kontrola je proto pouze iluzorní. Užívá-li žena však pilulky pravidelně, je riziko nežádoucí gravidity zcela zanedbatelné. U žen s hormonální antikoncepcí je také výrazně nižší procento předmenstruačních potíží a výskyt dysmenorey. Podobný efekt absence menstruace mohou zažívat některé pacientky s určitým typem nitroděložního tělíska obsahující lokálně se uvolňující hormon. Ženy tento příznivý efekt tohoto druhu kontracepce vítají a berou jako výhodu.

Pacientky s hormonální substituční léčbou v postmenopauze pravidelně krvácí díky užívaným preparátům i ve věku, kdy by již nemenstruovaly. Hormony jim, kromě odstranění subjektivních potíží, snižují riziko rozvoje nemocnění typických pro toto životní období (osteoporóza, kardiovaskulární onemocnění aj.). Léky jsou ordinovány cyklicky a udržují tedy pravidelné krvácení, nebo kontinuálně, což zpravidla nevede k děložnímu krvácení. Dávkování a způsob léčby je zcela individuální a každá nepravidelnost musí být v tomto věku pečlivě vyšetřena.

Patologie menstuačního cyklu

Poruchy menstruačního krvácení patří mezi nejčastější problémy, s kterými se ženy obracejí na svého gynekologa. Příčiny těchto nepravidelností mohou být zcela fyziologické (např. vynechání menses v těhotenství či absence krvácení v dětství nebo ve stáří), ale mohou být i příznakem vážného onemocnění (záněty, nádory, sterilita aj.).

Poruchy menstruačního cyklu nejčastěji rozlišujeme podle symptomatické klasifikace, která vychází z klinického obrazu dysfunkce a dělíme je:

1. Podle nástupu a ukončení menstruačních cyklů:

 • Menstruatio praecox , tarda ( nástup menses před 9. nebo její absence po 15. roce )
 • Menopauza praecox, tarda (před 40 rokem, menses po 55. roce – neužívá-li žena hormonální preparáty – označujeme jako pozdní menopauzu )

2. Poruchy krvácení při zachovaném rytmu:

 • Premenstruační nebo postmenstruační krvácení (několik dnů před nebo po menses)
 • Hypermenorea nebo hypomenorea (silné nebo slabé krvácení při normální délce)
 • Intermenstruační krvácení ( uprospřed cyklu, obvykle souvisí s ovulací)
 • Menoragie (silné a prodloužené krvácení)

3. Poruchy rytmu krvácení:

 • Polymenorea (příliš časté opakování menstruace)
 • Oligomenorea (méně časté krvácení, v 6 – 12 týdenních odstupech)

4. Amenorea – vynechání menstruace v období zralosti

 • Podle doby vzniku primární nebo sekundární (dosud nemenstruující nebo u ženy s již pravidelným cyklem)
 • Podle lokalizace poruchy centrální (např.hypofysa) nebo periferní (faktor děložní, ovariální)

5. Dysfunkční krvácení / v užším slova smyslu /

 • Metroragie – acyklické dlouhotrvající krvácení při narušeném menstruačním cyklu

6. K poruchám menstruace se obvykle řadí

 • Dysmenorea
 • Premenstruační syndrom

Diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu

Každý typ poruchy vyžaduje důkladné vyšetření a odpovídající léčbu. Některé poruchy menstruace se vyskytují častěji v určitých věkových kategoriích, například tzv. juvenilní metrorrhagie mladých děvčat může ohrožovat ženu značnou krevní ztrátou. Ženy v období přechodu častěji trpí dysfunkčním krvácením, které je odrazem postupně vyhasínající vaječníkové činnosti. U každé nepravidelnosti musíme vyloučit onkologickou povahu onemocnění.

K diagnostice nám slouží, kromě základního gynekologického a laboratorního vyšetření, stanovení hormonálních hladin, ultrazvuková diagnostika a v indikovaných případech provedení kyretáže či hysteroskopie nebo diagnostická laparoskopie.

K léčení přistupujeme po stanovení základní diagnózy a používáme obvykle různé hormonální preparáty na regulaci cyklu. Je-li porucha menstruačního cyklu projevem onkologického onemocnění, řešíme problém většinou chirurgickou cestou. Někdy bývá nepravidelnost krvácení spojena s poruchou plodnosti. V těchto případech, po diagnostické rozvaze a eventuálním neúspěchu konzervativní terapie, zařadíme ženu do programu asistované reprodukce, která poskytuje zásadně vyšší naději na otěhotnění.

Menstruace a bolest (dysmenorea)

Jsou ženy, které jsou v době menstruace bez obtíží a mohou se věnovat svým obvyklým aktivitám. Podle různých studií však trpí tzv. dysmenoreou, tedy bolestivou menstruací 3 – 15 % žen.

Primární dysmenorea není způsobena organickým onemocněním. Hlavním příznakem je křečovitá bolest v podbřišku případně v křížové krajině, která obvykle předchází několik hodin samotnému krvácení. Bolest může být takové intenzity, že znemožňuje jakoukoli činnost, avšak s krvácením se zmírňuje ke snesitelnosti a po 1 – 2 dnech ustupuje. Dalšími příznaky bývají nauzea, zvracení, průjmy, bolesti hlavy, vazomotorické poruchy až kolapsové stavy. Dysmenorea se vyskytuje u bifázických ovulačních cyklů a častěji ji pozorujeme až za 2 – 3 roky po menarche a u žen, které nerodily.

Popsané potíže jsou pravděpodobně vyvolány především prostaglandiny, které zvyšují tonus děložní svaloviny (myometria) i frekvenci děložních stahů, což vyvolává ischemii (nedokrevnost) svaloviny. Důsledkem je bolest. Prostaglandiny se podílejí i na rozvoji ostatních nepříjemných příznaků.

V léčbě dysmenorey se uplatní, kromě krátkodobého odpočinku na lůžku a místní aplikace tepla na podbřišek, především některá analgeticky působící nesteroidní antirevmatika, jejichž účinek spočívá v blokádě syntézy prostaglandinů. Dobré zkušenosti jsou s ibuprofenem (Ibuprofen, Nurofen, Dolgit, Irfen), flurbiprofenem (Ansaid, Flugalin), kyselinou tiaprofenovou (Surgam) a dalšími v obvyklých terapeutických dávkách podávaných krátkodobě pokud možno před rozvinutím příznaků. Za adjuvatní léčbu lze též považovat podávání vápníku, hořčíku, vitaminů A, D a B2. Dysmenoreu lze většinou odstranit nasazením kombinované hormonální kontracepce (blokáda ovulace).

Ne všechny bolesti při menstruaci lze považovat za dysmenoreu. Příčinou potíží může být i onemocnění, jehož příznaky se při menses stupňují (některá organická onemocnění v malé pánvi, např.endometrióza, zánětlivý proces, myom aj.). Pak hovoříme o sekundární dysmenoree, případně algomenoree. V tomto případě je nutné léčit základní onemocnění.

Citlivé ženy mohou cítit pobolívání v podbřišku uprostřed cyklu v době ovulace. Příčinou bývá drobné krvácení z prasklého Graafova folikulu. Bolesti nebývají takové intenzity, aby vyžadovaly speciální léčbu.

Premensturační syndrom

Jedná se o soubor psychických, somatických a vegetativních příznaků, které ve vystupňované intenzitě doprovázejí druhou polovinu cyklu. Obvykle se projevují podrážděností, emoční labilitou, poruchou koncentrace, depresemi, bolestmi, napětím prsů, otoky. Jeho příčina není jasná.

K léčebnému ovlivnění se doporučuje kromě placeba, dietních režimů (například omezení konzumace jednoduchých cukrů, alkoholu a kávy a naopak zařazení potravin bohatých na vlákninu a vitaminy skupiny B, hořčík a vápník), úpravy životosprávy (odpočinek, vhodný pitný režim, nácvik relaxace), cvičení (často bývají doporučovány uvolňující cviky případně jóga), psychoterapie (včetně řešení partnerských konfliktů), mnoho farmakologických a přírodních preparátů. Zlepšení lze mnohdy pozorovat po nasazení kombinované hormonální kontracepce.

4 komentáře “Menstruace”

 1. Ahoj,moje první menstruace byla 15.11 a dnes je 29.11.Toho 15.11 když jsem to zjistila sem to měla cca 6-7 dní .Dnes ráno jsem zjistila že to mám zase.Není to moc brzo asi po týdnu a něco?Je mi 11.

 2. Michaela-redaktorka 30.11.2015 11:09

  Ahoj, jseš mladá a menstruace ti teprve začala. Je to docela časté, že se objeví častěji v měsíci, cyklus se teprve nastavuje a upravuje. Nepravidelnou menstruaci zažila snad každá dívka, především v pubertě na počátcích menstruačního cyklu. Cyklus se postupně upraví do dvou let. Nemusíš mít strach, že to budeš mít každý týden, uvidíš sama, že se stav bude zlepšovat. Jen si prosím všimni pokud by krvácení bylo silné, jako například co půl hodiny na WC sis musela měnit vložku. V takovém případě už stav není normální a určitě bys měla vyhledat gynekologickou pomoc. Gynekologa nebo gynekoložku bys stejně měla za chvilku navštívit na preventivní kontrolu. Jsou profesionální, nemusíš se bát na vše zeptat, poradí ti a vše vysvětlí.
  Určitě není od věci zavést si menstruační kalendář, kam si periodu budeš pravidelně zapisovat. Hodí se ti to nejen v praktickém životě, vypočítání ovulace, ale na gynekologii to určitě lékař ocení:).

 3. Dobrý den ,měla bych dotaz je mi 49.let .Od 28.listopada mam menstruaci ,každých 10 dnů . Může to už být příznak menopauzy.Cyklus trva cca 3 dny.
  3patně spím v noci a neuvěřitelně my začaly padat vlasy občas se mi točí hlava a je nevolno.Těhotná nejsem.
  Děkuji-

  • Michaela-redaktorka 23.12.2015 15:16

   Dobrý den, ano je to možný nástup menopauzy a tím i hormonální změny. Ale bez vyšetření není možné dělat závěry. Určitě si zajděte na gynekologii, kde vám poradí.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.