Projekt 35

Projekt 35 realizuje Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem, dalšími onkologickými pracovišti v České republice a Českou společností podpory zdraví. Finančně ho podpořila ho i světově známá zpěvačka Anastacia.

Prof. Luboš Petruželka z Onkologické kliniky VFN 1. LF UK uvádí:

V České Republice je každoročně diagnostikováno více než 5.500 nových onemocnění karcinomem prsu u žen. Přibližně jedna třetina nově diagnostikovaných invazivních karcinomů prsu se objevuje ve věkové skupině žen pod padesát let. 15% karcinomů prsu je u žen mladších 45 let.

Ve věkové skupině pod 35 let mohou probíhat karcinomy prsu agresivněji a mají horší prognózu ve srovnání se skupinou postmenopauzálních žen. Souvisí to s molekulárně biologickou charakteristikou nádoru. Specifickou podskupinu tvoří karcinomy prsu vyskytující se v průběhu těhotenství nebo v období po porodu. Podle evropské analýzy tvoří karcinomy prsu ve věkové skupině do 35 let jen 2% ze všech ZN prsu (S. Aebi, The Breast 2003). V americké národní databázi byl u mladších žen prokázán četnější záchyt pokročilých onemocnění a horší pětileté přežití ve srovnání s vyšší věkovou skupinou. V ČR jsou tyto údaje zpracovávány v rámci Projektu 35.

Časný záchyt je základním předpokladem dlouhodobého léčebného výsledku a platí to zvláště pro nižší věkovou skupinu. Mnoho žen a často i lékařů si neuvědomuje riziko onemocnění karcinomem prsu v nízkém věku. Časný záchyt ztěžuje fakt, že v této věkové skupině neexistuje efektivní screening (screeningová mamografie není na rozdíl od věkové skupiny nad 45 let použitelná). Při diagnostické rozvaze je možnost diagnózy karcinomu prsu v průběhu těhotenství nebo v poporodním období opomíjena pro její výjimečnost. Vyšší zastoupení dědičně (hereditárně) podmíněných nádorů předurčuje tuto věkovou skupinu pro genetické poradenství.

Organizace zvýšeného dohledu včetně profylaktické intervence ukazuje na vyspělost zdravotnického systému. U žen, které onemocní v mladším věku, se mohou objevit jiné problémy než u žen, které onemocní v menopauze. Patří sem možnost předčasného vyřazení funkce vaječníků po chemoterapii a s ní spojené zdravotní problémy. Předčasná menopauza po chemoterapii je spojena s horší kvalitou života, narušením sexuálních funkcí, menopauzální symptomatologií, psychosociálními problémy spojenými s obavou o poruchu fertility, infertilitou a obavami o společenské uplatnění. Při uchování funkce vaječníků je možné těhotenství po ukončení léčby. Zachování fertility nesmí být na úkor rizika neadekvátní terapie.

Zachování tvaru ženského těla je jednou z priorit pro snížení rizik psychické traumatizace těchto žen. Erudovaný plastický chirurg je nezastupitelným členem v interdisciplinárním týmu. V mladší věkové skupině je vyšší stupeň rizika lokální recidivy při prs šetřících výkonech. Je to dáno biologicky nepříznivou charakteristikou nádoru. Okraje chirurgického řezu jsou často nedostačující ve snaze zachovat co největší kosmetický efekt v mladém věku. Radikální řešení s plastickou úpravou může být východiskem. Při volbě konzervativního výkonu je precizní technika radioterapie, aby se snížilo riziko recidivy na minimum.

Všem ženám v této věkové skupině by měla být poskytnuta optimální systémová adjuvantní (zajišťovací) léčba. Cílem je dlouhodobý léčebný výsledek (vyléčení) s respektováním všech rizik akutních i pozdních nežádoucích účinků. Předpokladem je využití všech léčebných možností systémové léčby (chemoterapie, hormonální léčba a cílená léčba) a současně plné využití všech možností léčby podpůrné. Při neadekvátní léčbě může žena zbytečně zemřít nebo může dojít k znovuvzplanutí choroby u žen v produktivním věku. Dlouhodobé poléčebné sledování a snaha o zajištění nejlepší kvality života jsou nutností.

Cílem projektu nazvaného „Projekt 35“ je zajistit optimální komplexní péči zahrnující nejen terapeutickou část, ale též podpůrnou léčbu včetně psychologické podpory a genetického testování právě u této z hlediska věku zvýšeně rizikové skupiny žen s karcinomem prsu.

Smyslem projektu je umožnit přístup k nejmodernějším diagnostickým a terapeutickým postupům všem ženám v ČR s výhodou ponechání péče o tyto ženy v místě jejich bydliště.

Součástí projektu je analýza získaných dat a optimalizace léčebných standardů. Zároveň se stane podkladem pro řešení dalších otázek klinického výzkumu v této populaci žen. Jedná se o unikátní národní projekt integrované péče o z hlediska prognózy onemocnění velmi rizikovou skupinu s nutným specializovaným léčebným přístupem, využívajícím všech prostředků pro léčbu s využitím společných léčebných protokolů. Nezbytnou součástí je program zvýšeného dohledu pro klientky zvýšeného rizika.

Shrnutí základních cílů projektu:

  • Sběr klinických dat nemocných s karcinomem prsu do 35ti let
  • Analýza epidemiologických dat
  • Sjednocení a aktualizace léčebných postupů u této skupiny nemocných
  • Umožnit pacientkám léčit se v místě bydliště a zároveň mít přístup ke všem standardním i velmi speciálním vyšetřením, klinickým studiím i novým léčebným modalitám
  • Propojit sítě pro genetické poradenství pro nemocné a rodinné příslušníky a systém zvýšeného dohledu pro klientky vysokého genetického rizika
  • Konzultační a poradenské webové služby
  • Získat podklady pro celonárodní klinický výzkum týkající se karcinomu prsu mladých žen a zapojit do něj česká pracoviště pro zmapování molekulárního profilu zejména u nádorů agresivního chování

Podpora ze zahraničí

Světoznámá zpěvačka Anastacia se rozhodla finančně podpořit projekt léčby nádoru prsu u mladých žen do 35 let, který nese název Projekt 35. Před včerejším koncertem v Praze předala šek na 50 tisíc korun profesoru Petruželkovi, přednostovi Onkologické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze.

„Velice si vážíme nejen finanční, ale i morální podpory, kterou nám zpěvačka Anastacia prokázala. Je nám známo, že ona sama prodělala onemocnění, jehož léčbě se věnujeme, víme také, že značný díl energie investuje do své vlastní nadace pomáhající mladým ženám s karcinomem prsu. Patří jí proto náš vřelý dík,“ řekl profesor Petruželka.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.