stres v zaměstnání

Stres v pracovním prostředí je zdrojem zdravotních problémů

Pro pětinu zaměstnanců v EU představují stres a psychosociální rizika nejzávažnější zdroj zdravotních problémů na pracovišti. Psychosociálním rizikovým faktorům způsobujícím tyto zdravotní problémy jsou přitom v práci vystaveny až dvě třetiny zaměstnanců!


Co si pod pojmem psychosociální rizika představit? Jsou to psychologické, fyzické a sociální faktory, které vyplývají ze špatné struktury organizace a řízení práce, ale také z nedostatečné podpory ze strany vedení nebo kolegů, špatných mezilidských vztahů, obtěžování, agrese a násilí, z problémů při kombinování povinností v práci a v rodině.

Co je vlastně stres?

Stres je dán neschopností zvládat situaci. V práci ho lidé zažívají v případech, kdy vnímají nerovnováhu mezi nároky, které jsou na ně kladeny, a vlastními fyzickými a psychickými zdroji, které mají ke splnění těchto nároků k dispozici.

Stres působí nejen na lidskou psychiku, kromě duševního nepohodlí má vážné dopady i na fyzické zdraví. U některých lidí se mohou na základě neschopnosti zvládnout situaci dostavit pocity sklíčenosti nebo úzkosti. Pro jiné může být těžké soustředit se či jasně myslet. Někteří se stále cítí unavení. I přesto však nejsou schopni řádně odpočívat nebo dobře spát, což vede k ještě větší únavě. Jiní se uzavřou do sebe nebo jsou méně hovorní.

Ačkoliv sám o sobě stres není nemoc, může svým vlivem na lidské tělo nemoc vyvolat. U některých lidí mohou tyto změny oslabit obranný mechanismus těla, čímž se stanou náchylnější k infekcím či jiným onemocněním nebo mají pocit celkového vyčerpání. Problematickým se stane i uzdravování z méně závažných zdravotních problémů, jako jsou rýma, virové onemocnění, dokonce i hojení drobných ran a modřin můžou kvůli stresu trvat déle. Stres má na různé lidi odlišný dopad, míru snášenlivosti vůči němu má každý jedinec odlišnou. Vyvolat stres nemusí pouze rizikové faktory v práci, problémy mohou vzniknout i v domácím prostředí. A právě v zaměstnání se vliv osobních problémů odrazí.

Stres ovlivní zaměstnance i celou firmu

Stres má zásadní vliv na pohodu i výkon zaměstnanců. Mezi oblasti, které stres u pracovníků ovlivňuje, patří pracovní výkon, fyzické a duševní zdraví a pohoda, mezilidské vztahy.
Zásadní jsou však i důsledky pro podnik. Firma či společnost, která nemá vhodně nastavený systém řízení, čelí vážným komplikacím, za nimiž často stojí právě stres. Přibližně polovina pracovních absencí souvisí se stresem.

Stresové faktory

Psychosociální rizika – tak jsou souhrnně nazývány faktory, které mají přímý vliv na vznik stresu. Působí jednotlivě i společně. Lze je shrnout v několika bodech.

  • Nadměrné nároky

Mnozí lidé zvládají i velmi náročnou práci s velkými nároky a pod silným tlakem. Pokud má ale člověk pocit, že situaci nezvládá či nemá vše důkladně pod kontrolou, mohou tyto nároky vyvolat stres, například pokud jeho schopnosti a dovednosti neodpovídají danému pracovnímu zařazení. Nedostatečné nároky mohou být stejně problematické, jako přehnané, mezi které patří velká pracovní zátěž, požadavek na neustálou dostupnost a rovněž vysoký emoční tlak. Situaci dále zhoršují špatné firemní plánování a komunikace, především častá zpoždění, blížící se termíny a přerušovaná činnost. Lidé si potíže s velkým množstvím nároků neradi připouštějí. Proto je dobré pracovní nároky a zdroje pečlivě monitorovat a řídit.

  • Nedostatek osobního vlivu

Jedná se o nedostatečné právo pracovníka rozhodovat o způsobu provedení práce. Mít věci pod kontrolou je pro pracovníka velmi důležité. Musí být správně nastavena rovnováha mezi mírou kontroly, kterou má zaměstnanec jako jedinec, a mírou kontroly, kterou při práci uplatňují druzí. Není správné, pokud osoba nemá vliv a rychlost a styl práce plně určují druzí. Stres vyvolává i nedostatek kontroly nad riziky, například v oblasti bezpečnosti při práci. Ke stresu přispívá i malá míra flexibility pracovních nároků a požadavků ze strany vedení firmy.

  • Nedostatečná podpora

Nedostatek podpory a povzbuzení od druhých v práci může vyvolat stres. Může to být způsobeno neadekvátním množstvím informací a zdrojů, které poskytuje organizace zaměstnanci k výkonu práce, nebo neschopností druhých uvědomit si míru nároků a požadavků, kterým čelí, popřípadě uznat práci, kterou dělají. Podpora a pozitivní zpětná vazba od kolegů i nadřízených pomáhá pracovníkům situaci lépe zvládat. Díky podpoře si lidé lépe poradí s velkou mírou tlaku i vysokými nároky.

  • Špatné vztahy (včetně obtěžování)

Stížnosti zaměstnanců na obtěžování je třeba vždy brát vážně. Důvodem ke stresu je i sama skutečnost, že problémy nikdo neřeší. I když se podle druhých o obtěžování nejedná, je třeba zhodnotit pocity dané osoby. Je také vhodné zavést školení a rady pro zaměstnance na téma, jak zvládat obtížné situace.

  • Konflikt rolí nebo jejich nejasné vymezení

Stres často vyvolávají špatně definované role a povinnosti jednotlivých zaměstnanců, zejména tam, kde tyto role a odpovědnosti ústí v konflikt. Například když osoba s více povinnostmi zjistí, že jsou navzájem v rozporu. Zdrojem stresu je i pocit, že pracovní zařazení jedince neodpovídá jeho dovednostem a schopnostem.

  • Špatné řízení změny

Změny v organizaci, především jejich špatné provedení a nedostatečná informovanost o nich, mohou vyvolat nejistotu a pochyby, jež se u lidí můžou změnit v stres. Určitým způsobem může být nejistota ohledně budoucnosti horší než vědomí toho, co člověka čeká (např. u plánovaného propouštění osoba ví, že má začít hledat práci a jít dál, zatímco nevědomost s sebou nese nejistotu). Je dobré zapojit zaměstnance do realizace změn. Sama diskuze může snížit riziko stresu.

  • Násilí ze strany třetích osob

Extrémem je násilí ze strany třetích osob (např. u práce s veřejností, s penězi a podobně), které zahrnuje urážky, hrozby či fyzickou agresi a je potenciálním zdrojem pracovního rizika.

Ocenění pro ty, kteří dbají na pohodu

Zdraví a nestresovaní zaměstnanci nejsou v některých firmách jen prázdným pojmem. A právě pro tyto firmy je zde šanci získat za svůj přístup kladná ocenění.

Program s názvem Podnik podporující zdraví oceňuje podniky, které se dobrovolně intenzivně snaží pečovat o zdraví zaměstnanců nejen zajištěním „zdravého pracovního prostředí“, ale i jejich osobního zdraví. To zahrnuje zejména zajištění možnosti zdravého stravování na pracovišti, podporu fyzické aktivity zaměstnanců či protikuřáckých a antistresových aktivit. V roce 2014 dostaly nejvyšší ocenění firmy AGC Flat Glass, ExxonMobil, Kraj Vysočina a Linet.

Dále se touto problematikou zabývá kampaň Zdravé pracoviště, která se každé dva roky zaměřuje na jedno z témat v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V letech 2014 – 2015 se stal tématem právě boj proti stresu a dalším psychosociálním rizikům na pracovišti. Na první místo se v tomto případě probojovala firma Nestlé.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.